پيرواني: موفقيت ما حضور 16 بازيكن در ليگ برتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

یك بازیکن یا 16 بازیکن. فاصله فراوان است. امیرحسین پیرواني اما این فاصله را با تیم جوانان طي كرده و تعداد بازیکنان حاضر در لیگ برتر را از یك به 16 افزایش داده. او از وقتي سرمربیگري تیم جوانان را بر عهده گرفته، تغییرات بسیاري بهوجود آورده. از حضور موثر بازیکنان در لیگ برتر تا صعود به جام جهاني و البته برگزاري اردوهایي منظم. اینها همه را امیدوار كرده، امیدوار به صعود از مرحله گروهي جام جهاني. صعودي كه ميتواند آینده فوتبال ایران را تضمین كند و افتخاري بزرگ براي امیرحسین پیرواني به ثبت برساند.

از زماني كه هدایت تیــم جوانان را بر عهــده گرفته اید، چه تغییراتي در این تیم انجام داده ایــد؟ تیم كجا بود و الان كجاســت؟ از مهمتریــن تغییر صحبت ميكنید؟

وقتي مســووليت تيم جوانان را بر عهده گرفتم، فقط يك بازيكن به نام رضا كرملاچعب در ليــگ بازي ميكرد. جــز كرملاچعب، بقيه بازيكنان نــه تنها بازي نميكردند كه ســابقه نيمكتنشــيني در ليگ برتر را هم نداشــتند. الان 16 بازيكــن از تيم مــا در ليگ برتر بازي ميكننــد. خيلي از آنها به طــور ثابت و برخي ديگــر نيز در قالــب بازيكن ذخيــره به زمين ميروند و تاثير خود را ميگذارند. روند رشــد بازيكنان تيم جوانان بــالا بوده و اگر به همين ترتيب ادامه پيدا كنــد خبرهاي خوبي درباره آنها خواهيد شنيد.

یکي از این خبرها ميتواند حضور این بازیکنان در تیم ملي بزرگسالان باشد؟ اردو دعوت شود. از طرفي تيم ملي جوان شده و پوست انداخته. اگر تعداد بازيكنان باتجربه تيم ملي بيشتر بود، شــايد همين حالا هم دو، سه بازيكن از تيم ما ميتوانستند به تيم ملي دعوت شوند. البته تمام اين پيش بينيها منوط به اين اســت كه بازيكنان ما سرعت پيشرفت خود را حفظ كنند و همچنان در ليگ بدرخشند.

پــس در مقطــع كنونــي نميتوان خوشبین بود كه همین دو، سه بازیکن به تیم ملي دعوت شوند؟

نميدانم. اين را بايد از كيروش ســوال كرد. الان بازيكنان ما در تيم جوانان هســتند، سال بعد بايد براي تيم المپيك به ميدان بروند و ســپس ميتوانند مدعي حضور در تيم ملي بزرگسالان باشند. این دو، سه بازیکن را نام ميبرید؟

اگر اســم آنها را بگويم شايد روي ساير بازيكنان تاثير منفي بگذارد.

شما رابطه مناسبي با كيروش دارید و یك بازي درون اردویي هم مقابل تیم ملي بزرگسالان برگزار كردید. پیش نیامده كه كيروش از بازیکن خاصي در تیم جوانان تعریف كند و عملکرد او را زیر نظر بگیرد؟

به صــورت موردي نه. البته الان ســه، چهار ماه اســت كه صحبتي با كيروش انجام نــداده ام. قبلا كه تمرين ما را نگاه ميكردند و به تيم جوانان سر ميزدند تقريبا روي بازيكنان ما شناخت داشتند. فكر ميكنم برخي بازيكنان ما كه در ليگ بــازي ميكنند نيز زير ذره بين كادر فني تيم ملي قــرار دارند. كيروش روي ‪6 ،5‬ بازيكن تيم ما بيشتر اشراف داشت و فكر ميكنم آنها در آينده شانس حضور در تيم ملي را دارند.

در مــورد رضا شــکاري هم صحبت كنیم. شما به عنوان سرمربي تیم جوانان آیا حضور در اروپا را تصمیم مناسبي براي شکاري ميدانید؟

شكاري از جمله استعدادهاي ارزشمند فوتبال ايران اســت. او پلههــاي ترقي را خيلي زود طــي كرد و يكي دو ســال قبــل به جمع 50 اســتعداد برتر فوتبال جهــان راه يافت. در مســابقات مقدماتي جام جهاني در بحرين، به جرات يكي از بهتريــن بازيكنان ايران و حتي مســابقات بود. رضا شــرايط فني فوقالعادهاي دارد. او در شــرايط فعلــي بــه آن مرحلــه از پختگي رســيده كه در ليگهاي اروپايي بازي كند. جواني 19 ســاله با فيزيكي عالي. معمولا – البتــه نه به صورت مطلــق – بازيكناني كه قــد و قامت بلندي دارند تكنيكي نيســتند اما شــكاري تمام اين حســنها را دارد. او دريبل ميزند، ســر ميزند، شوت ميزند و اگر حاشيه قراردادش را كنار بگذارد و مشــكلات خود را با باشگاه ذوبآهن حل كند ميتواند لژيونر جديد فوتبال ايران باشد.

مشکلات قرارداد او به نظر حل نخواهد شد چون طرفین پیشقدم نميشوند.

به نظر من بايد شــخص سومي بيايد و مشــكلات را حل كند. اگر شــكاري ضرر كند فوتبال ايران متضرر خواهد شــد. او در بحرين زير ذره بين تمام استعداديابهاي اروپايي بود. همه دربارهاش حرف ميزدند و او و عملكردش را تحســين ميكردنــد. اميــدوارم در نهايت مشــكلات شــكاري با ذوبآهن حل شود و او بتواند در اروپا بازي كند.

از اردوهاي تداركاتي راضي هستید؟ همه چیز بر وفق مراد بوده؟

بــا توجه به حضــور بازيكنان تيم ما در ليگ برتر، بعد از مسابقات كره جنوبي بازيهاي تداركاتــي زيادي برگزار نكرديم و اين ميتواند براي ما مشكلساز شود. 26 اسفند عازم آلمان هســتيم. براي يك كمپ 10 روزه و انجام سه بازي تداركاتي. اميدوارم بتوانيم با تمام پتانسيل در ايــن اردو حاضر شــويم. 4 مــاه از بهترين روزهاي آمادهســازي را از دســت دادهايم و در اين زمان باقيمانده خيلي خوشبينم باشگاههاي ليگ برتري با ما همكاري كنند.

یعني زودتــر از پایان لیگ بازیکنان خود را در اختیار تیم جوانان قرار بدهند؟

من درخواستي داشتم كه مورد موافقت كميته فني قرار گرفت. چه درخواستي؟

اينكه از اول ارديبشهت، يعني دو هفته مانده بــه پايان ليگ بازيكنــان در اختيار تيم جوانان باشــند تــا اردويــي 21 روزه را برگزار كنيم. تفكرات ما در بحرين تهاجمي بود، چون با تيمهاي آســيايي بازي ميكرديم. الان بايد تفكرات خود را تغييــر بدهيم و همين نياز به زمان دارد. با توجه به حضور تيمهايي قدرتمند، بايــد در ســاختار دفاعي هم موفق باشــيم تا بتوانيم به دور بعد صعود كنيم.

به نظر من باید شخص سومي بیاید و مشکلات را حل كند. اگر شکاري ضرر كند فوتبال ایران متضرر خواهد شد. او در بحرین زیر ذره بین تمام استعدادیابهاي اروپایي بود. همه دربارهاش حرف ميزدند و او و عملکردش را تحسین ميكردند. امیدوارم در نهایت مشکلات شکاري با ذوبآهن حل شود و او بتواند در اروپا بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.