محسن فروزان منجي صبا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صبا در 9 بازي كه در نيم فصل دوم برگزار شده 13 امتياز گرفته و خود را يك پله از قعر جدول بالا كشيده و حالا بالاتر از ســياهجامگان و ماشينسازي قراردارد. اين در حالي اســت كه تيــم مرفاوي از 15 بــازي نيم فصل اول فقط 9 امتياز به دســت آورده و در رده پانزدهم جا خوش كرده بود.

تغيير گســترده صبــا در نيم فصل دوم و ايجــاد روزنههاي اميد در اين تيم، مديون حضور دروازهباني است كه دومين خط دفاع ضعيف ليــگ برتر را، با حضور موفقيتآميــزش به يكي از ۸ تيم دفاعي نيمه بالايي جدول تبديل كرده است.

صبايي كــه در نيم فصــل اول 21 گل خــورده بود و در هفته اول نيم فصل دوم هــم دو بار دروازهاش باز شــده بود، با حضور فــروزان از هفته هفدهم درون چارچوباش، در ۸ بازي گذشــته فقط 3 بار دروازهاش باز شده.

دو گل برابر پرسپوليس صدرنشين و يك گل از ســياهجامگان. 6 بار بسته نگه داشتن دروازه در ۸ بازي، نشان از انسجام دفاعي مناسب صبا در نيم فصل دوم دارد اما درخشــش غيرمنتظره فروزان، كه در ابتداي فصل شــانزدهم به طرزي عجيب به ليــگ يك كوچ كرده بود، تاثير بزرگي روي نتايج صبا داشته است. واكنشهايي كه دروازهبان صبا انجام داد تا هم مرفاوي نفس راحتي بكشــد؛ و هــم خودش به دوران اوج برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.