تاج: اصفهانيها بيشترين ضرر را از داوري كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ظهور تيمهاي پرطرفدار در آسيا به نفع فوتبال است

مهدي تاج در رابطه با حضور نمايندگان كشــورمان در آســيا اينطور حرف ميزند: «از نظر فوتبال ملي و نه خواست فدراسيون، حضور تيمهاي پرطرفداري مثل اســتقلال، پرسپوليس و تراكتور در آســيا براي ما خوب است. حضور اين تيمها در بازيهاي امســال باعث شــد كه كشــورمان در رده نخست ردهبندي باشــد. سال قبل هم تراكتورســازي به ما كمك كرد تا در چنين ردهاي باشيم. متاسفانه امسال استقلال خوزستان حتي پول هزينه سفرهاي خود را نيز نداشت و فدراســيون در تامين اين هزينهها به اين باشــگاه كمك كرد. خوشبختانه در رشــتههاي فوتبال و فوتسال وضعيت بســيار خوبي داريم و اميدوارم در فوتبال ساحلي نيز با كمي هزينه و سرمايه گذاري به افتخارات خوبي دست يابيم.»

او در خصوص برخي اشتباهات داوري معتقد است: «متاسفانه وقتي داور دو، سه سوت اشتباه ميزند، عليه او شعار ميدهند و صندليهاي زيادي ميشكنند. حتي در بازي بارسلونا و پاريسنژرمن نيز شاهد اشتباهاتي از سوي داور بوديم. اين نشان ميدهد كه اين اشتباهات در همه جاي دنيا وجود دارد و اين موضوع دست فدراسيون هم نيســت. حتي اصفهانيان هم از اشتباههاي داوري به خود من اعتراض ميكند.»

تــاج حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهد: «اشتباههاي داوري هيچ وقت خاتمه پيدا نميكند البتــه ما يك تيــم داوري جــوان را وارد دنياي داوريمــان ميكنيم. همانطور كه 433 بازيكن از ليگ ما بيــرون رفتند و بازيكنان جوان جايگزين آن شدند.» رييس فدراسيون در باره ضرر برخي تيمهــا از داوري اينطور توضيح ميدهد: « برنامه «نود» نشــان داد كه اصفهانيها بيشترين ضرر را از داوري ديدند و اين موضوع نشان ميدهد كه چنين اتفاقاتي طبيعي است و هيچ عمدي در آن وجود ندارد. علاقه شــخصي من اين اســت كه تيمهاي پرطرفدار بالا بيايند اما اينكه كاري بكنيم كه تيمي قهرمان شــود يا تيمي سقوط كند، هيچوقت چنين كاري انجام نميدهيم. تلاش فدراســيون فوتبال اين اســت كه از مشكلات و موانع مختلف فرصت درســت كند. به عنوان مثال براي بازي تيم ملي در روز تاسوعا انتقادات زيادي به ما شد كه ما اين تهديد را به يك فرصت تبديل كرديم.»

او اشــارهاي به شرايط تراكتورســازي دارد: «مسوولان اســتان آذربايجان شرقي اگر ميخواهند به تراكتور كمك كنند وارد صحنه شوند و كمك كنند كه پروندههاي مالي تراكتور در فيفا حل شود.»

تاج همچنين در خصوص صحبتهايي مبني بر اضافه شــدن شهرام دبيري به مجمع فوتســال ميگويد: «فدراسيون فوتبال دو طرح در مجمع فوتسال دارد و مــن هم چندين بار از دبيري خواهش كردم كه وارد مجمع فوتســال شــود. اميدواريم اين پيشــنهاد را قبول كند. ما قصد داشــتيم كه بازي تيم ملي مقابل چين را در تبريز برگزار كنيم كه اين موضوع به دلايل مختلفي منتفي شد وگرنه تصميم داشــتيم كه اگر اين مسابقه در جايي به غير از تهران برگزار شود، آن را به تبريز بيندازيم.» رييس فدراســيون در خصوص برنامه تيم ملي براي ديدار با قطر توضيحاتي دارد: «تيم ملي ايران روز 3 فروردين با پرواز چارتر روانه كشــور قطر ميشــود تا اولين بازي دور برگشت خود در مسابقات مقدماتي جام جهاني را در اين كشور مقابل تيم ملي قطر برگزار كند.»

او از مساعدت باشگاه گســترش فولاد به تيم ملي ميگويد: «مالك باشگاه گسترشفولاد تبريز يك فروند هواپيما در اختيار تيم ملي كشور قرار داده تا تيم ملي با پرواز چارتر راهي قطر شــود و با همين هواپيما به ايران بازخواهد گشت كه اين كمك بزرگي به تيم ملي ايران است كه من از آقاي زنوزي تشكر ميكنم كه بدون هيچ چشمداشــتي اين كمك را به فدراسيون فوتبال كشور كرده است. آقاي زنوزي تمام هزينههاي تيم ملي را تقبل كرده اســت و سعي و تلاش دارد كه پرواز تيم ملي ايران به چين براي بازي دوستانه را نيز تأمين كند كه با توجه به محدوديت پرواز 4 ســاعته هواپيماي اين شركت، وي درصدد است از طريق هواپيماهاي جديد موضوع را حل كند و اين كمك به تيم ملي از ســوي وي به هيچ عنوان رسانهاي نشده و من براي اولين بار اين موضوع را اعلام ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.