اردوي قطر با نيمي از بازيكنان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قطعا. ‪4 3،‬ بازيكن از تيم ما ميتوانند به تيم ملي دعوت شوند. فقط يك مشكل سر راه شان اســت. اينكه تيم ملي در مرحله حساسي از مقدماتي جام جهاني قرار دارد و در اين برهه نميشــود بازيكن جديدي با اين سن و سال به

تيم ملي فوتبــال قطر حريف ايران در هفته اول دور برگشــت مرحله نهايي انتخابي جامجهاني 201۸ روســيه تمرينات خود را در غياب نيمي از بازيكنان دنبال ميكند.

تيــم ملــي فوتبال قطر يك روز پس از شكســت 2 بر يــك در بازي تداركاتي برابر آذربايجان تمرينات آمادهسازي خود را جهت رويارويي با ايران از ســر گرفت. در دور جديد تمرينات آمادهسازي تيم قطر بازيكنان تيمهاي باشگاهي الريان و لخويا به دليل بازي برابر پرسپوليس و استقلال خوزستان در هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا حضور ندارند.

يكی از رسانههای قطری كه اين خبر را منعكس میكرد در ادامه نوشته: «انتظار ميرود شــاگردان جورج فوســاتي پيش از بازي با ايران يك ديدار تداركاتــي برابر تيم المپيك قطر برگزار كنند كه البته هر لحظه احتمال لغو آن از ســوي كادر فني وجود دارد. اين بازي تداركاتي براي روز 2۸ اســفند تنظيم شده است.»

قطر و ايران ســوم فروردين ماه ســال 1396 در دوحــه به مصاف هم ميرونــد. ايران بــا 11 امتياز صدرنشــين گروه A مرحلــه نهايي انتخابي جامجهاني 201۸ روســيه در قاره آسيا است و قطر 4 امتيازي رتبه پنجم را در اختيار دارد.

دوشنبه 23 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت 19 بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت 16:30

سهشنبه 24 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت 17 پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت 19

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردین 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت 1۸ سهشنبه 8 فروردین 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهریور 1396 كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهریور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت 1۸ 17:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.