جباروف پيشنهاد منصوريان را قبول نكرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوش ايراني آلكمار شــايد به ديدار حســاس تيمش برابر تيم صدرنشين فاينورد در هفته بيستوششم اردي ويژه هلند نرسد. به گزارش سايت رسمي باشگاه آلكمار هلند، عليرضــا جهانبخــش كه پس از بــازي يك نيمهاي برابر اكسلســيور به دليل مصدوميت زمين را ترك كرد شــايد برابــر فاينورد هم غايب باشــد. طبق اعلام ســرمربي آلكمار

ســرور جباروف پــس از آخرين بازي تيمــش در ســال 95 ايران را بــه مقصد ازبكســتان ترك كــرد تا ضمن ديــدار با خانــوادهاش به اردوي تيم ملي كشــورش بپيونــدد. نكتــه اينجا بود كــه كادر فني استقلال اميدوار بود بتواند از سرور جباروف هافبك خــود كه به صــورت قرضي راهي سپاهان شده است اطلاعات ويژهاي درباره حريف روز دوشنبه خود كسب كند اما اين خواســته آنها محقق نشد. اين بازيكن فيلم ديدار لكوموتيو و مشعل كه مورد نظر كادر فني استقلال بود را هم در اختيار آنها قرار نــداد و اعلام كرد كه اين فيلم را در اختيار ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.