توجه اماراتي ها به ماجرای رضاييان - برانكو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

راميــن رضاييــان پيــش از بازي پرســپوليس با الوحده امارات در ليگ قهرمانان آسيا از سوي برانكو ايوانكوويچ كنار گذاشــته شــد. آن هم بــه دليل درگيــري با عليرضا عليپــور در آخرين تمرين پرسپوليس.

ايــن بازيكــن هنوز بــه تمرينات بازنگشــته و برانكو مخالف بخشــيدن او اســت. اين در حالي است كه تلاش مســوولان باشــگاه هم براي پادرمياني براي رضاييان بــي نتيجه بوده و برانكو سر حرفش باقي مانده است.

در اين حــال ســايت «ارم نيوز» ابوظبي در گزارشي به نقل از رسانههاي ايراني اعلام كــرده برانكو ايوانكوويچ به خاطر جاسوســي رامين رضاييان براي كارلــوس كيروش ســرمربي تيم ملي، اين بازيكن را كنار گذاشته است.

اين سايت نوشت: «رامين رضاييان قبــل از بازي پرســپوليس بــا الوحده امارات در ليگ قهرمانان آسيا به خاطر جاسوســي بــراي كارلــوس كيروش از پرســپوليس اخراج شــد. ســرمربي پرســپوليس هم عذرخواهي رضاييان را نپذيرفتــه و او را از حضور در تمرينات منع كرده اســت. برانكو حتي به باشگاه اعــلام كرده كه رضاييان را براي ســال آينده نميخواهد. سرمربي پرسپوليس توضيح داده كه تمام وساطتها را براي بخشش رضاييان رد كرده است».

اين ادعاي عجيب از ســوي سايت اماراتي مطرح شــده و هنوز واكنشي در پي نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.