انصاري فرد: تا زماني كه در المپياكوس باشم ميجنگم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

المپياكــوس در دور رفت مرحله يك هشــتم نهايي ليگ اروپا در خانه برابر بشــيكتاش تركيه به تساوي يك بــر يك رضايت داد تا كار صعودش به مرحله بعد كمي ســخت شود. كريم انصاري فــرد كه در ايــن بازي پاس گل تيمش را فراهــم كرد در ارزيابي خود، گفت: «اول از همه بايد تشــكر كنم از كســاني كــه از مــا حمايت كردند. هواداران از دقيقه نخســت تا دقيقه پايانــي ما را حمايت كردند. ما فوتبال خوبي در نيمه نخســت بازي كرديم و اصلا اجازه نداديم كه حريف به ما نزديك شــود امــا در نيمه دوم افت كرديم و دروازهمان هم باز شــد. كمي خسته بوديم، ولي ما المپياكوس هســتيم و به تركيــه خواهيم رفت تا جواز حضــور در مرحله بعــدي را به دست بياوريم.»

مهاجم ايرانــي در ادامه گفت: «ما براي المپياكوس بازي ميكنيم و در هر بازي براي كسب برد به ميدان خواهيم رفــت. كاري نداريم با چه حريفي بازي داريم. من تا زماني كه اينجا باشم براي اين پيراهن ميجنگم و با قدرت كارم را ادامه خواهم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.