تقدير شيخسلمان از قهرماني فوتبال ساحلي ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا به مناسبت قهرماني تيم ملي فوتبال ســاحلي ايران پيــام تبريكي را صادر كرد.

شيخ سلمان، رييس كنفدراسيون فوتبــال آســيا بعــد از قهرماني تيم ملي فوتبال ســاحلي ايران در پيامي يادآور شــد: «ميخواهم به جمهوري اســلامي ايران كه تيم قدرتمندي از ابتداي مســابقات تا انتها بود تبريك بگويم. همچنين بايد به اماراتيها نيز كه عنوان نايب قهرماني را به دســت آوردهاند تبريك بگويم. اين دو تيم در كنار ژاپن قدرتهاي فوتبال ســاحلي آســيا هســتند و من مطمئن هستم كه آنها در باهاما آســيا را خوشــحال خواهند كرد و نتيجه خوبي را كســب خواهند كرد ».

در ادامه پيام شــيخ سلمان آمده است: «براي اولين بار بود كه مسابقات در جنوب شرق آسيا برگزار ميشد و بازيهــا بــه خوبي برگزار شــد. بايد از مسوولان كشــور مالزي نيز تشكر كرد كه عملكرد خوبي داشتند.» تيم ملي فوتبال ســاحلي ايــران بايد در جام جهاني باهاما بــا تيمهاي ايتاليا، مكزيك و نيجريه بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.