تساوي لكوموتيو بدون كريمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اوليــن بازي هفته بيســتوچهارم ليگ برتر كرواســي با تساوي تيمهاي اينتر زاپرشــيچ و لكوموتيــو زاگرب به پايان رســيد. تيمهاي اينتر زاپرشيچ و لكوموتيو زاگــرب برابر هم قرار گرفتند كه اين ديدار پــس از پايان 90 دقيقه تلاش بازيكنان دو تيم با تســاوي بدون گل خاتمه يافت.

علــي كريمي، مليپوش ايراني تيم لكوموتيو زاگرب روي نيمكت ذخيرهها حضور داشــت و فرصت بازي به دست نياورد. كريمي هنوز به صورت رســمي پس از پيوســتن به اين تيــم در ليگ كرواســي به ميدان نرفته است اما اين احتمال وجود دارد كــه از هفته آينده در تركيب تيمش قرار بگيرد و در ليگ كرواسي براي اين تيم بازي كند.

لكوموتيــو زاگرب با اين تســاوي خــارج از خانه 24 امتيازي شــد و در رده ششــم جدول 10 تيمي ليگ برتر كرواســي باقيماند. رتبه هشــتمي تيم اينتر زاپرشــيچ نيز بــا 22 امتياز بدون تغيير ماند. در ليگ برتر كرواسي تيمها 4 بار با هم در طول فصل بازي ميكنند، يعني هر تيم 36 بــازي در طول فصل انجام ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.