ايران و عربستان به هم نميخورند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مشــكلات سياسي بين ايران و عربستان به زمين فوتبال هم كشــيده شــد و امسال تيمهاي عربســتاني حاضر نشدند براي بازي مقابل نماينــدگان ايران در ليــگ قهرمانان به كشــورمان بيايند تا بــازي تيمهاي ايراني و عربســتاني در كشــور عمان برگزار شــود. در شــرايطي كه پيش از اين گفته ميشد با پيگيريهاي فدراسيون فوتبال، از سال آينده تيمهاي عربســتاني مجبور به ســفر به ايران هســتند اما به گفته رييس فدراســيون، اين موضوع به شكل ديگري حل خواهد شد.

بــه گفته مهدي تــاج، AFC طرحي را ارائه كرده اســت كه ايران و عربستان از هم جدا شــوند. در اين باره فقط مذاكرهاي صورت گرفته اســت. طــرح AFC به اين صورت است كه در دور مقدماتي و گروهي با هم ديدار نكنند اما در مراحل بالاتر مانعي وجود ندارد. اين پيشنهادي بوده كه AFC داده و ما و عربستان روي آن كار ميكنيم. الان ســكوت بهترين راه اســت. شايد در آينده اين اتفاق رخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.