كيروش به ايران نيامد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخلاف اخبار منتشرشده در رسانهها دربــاره ورود كارلوسكيروش بــه ايران، ديروز مشخص شد كه ســرمربي تيم ملي هنوز وارد تهران نشــده و در روسيه بهسر ميبرد. كــيروش بعد از يك مرخصي دراز مدت قرار بود دوشب قبل وارد تهران شود. حتي برخي ســايتهاي خبري اين مساله را تاييد كردند و خبر وارد شــدن كيروش به فرودگاه امامخميني)ره( را هم منتشــر كردند! كيروش قرار اســت بعد از يك روز حضور در مســكو و تماشا بازي روستوف و منچستر، راهي تهران شود.

طرح جدید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.