الريان با لاهرمدانرطروباپی چخارقجيدرركخابتطردناك است؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

حالا و بعد از ایجاد حاشیه امن در صدر جدول لیگ برتر و بردن دو بازي داخلي و تداوم موفقیتها پرسپولیس به آسیا برميگردد و به حریف بعدياش فکر ميكند. الریان سومین حریف سرخها در مرحله گروهي لیگ قهرمانان است و با بازي سه شنبه شب دور رفت مسابقات این گروه تمام خواهد شد. سرخها امروز به دوحه خواهند رفت و ميدانند اگر از این بازي دســت پر بیرون بیایند شــاید ‪-60 70‬درصد راه صعود را در همین دور رفت طي كرده باشند. اما الریان حریف كوچکي نیست. آنها بهعنوان قهرمان لیگ ستارگان قطر با مجموعهاي از بازیکنان باكیفیت و یك مربي نامدار به مصاف پرسپولیس خواهند آمد.الریان در بازي نخست این گروه 2 بر یك الوحده را در خانهاش شکست داده اما مقابل الهلال در ریاض با همین نتیجه شکست خورده است پس براي دومین برد خانگياش آماده ميشود. شماره 30 اين تيم در دو بازي سه گل خورده اما كيفيت بالايي نسبت به دروازهبان الوحده و الهلال دارد.

ناتان مدافــع مياني برزيلي كه شــماره 5 را به تن ميكند با پاســپورت قطري براي اين تيم بازي ميكند. گونزالو ويــرا اروگوئهاي كه ســابقه بــازي در پنارول كشــورش را دارد شــماره 13 و مصعب خدر ملي پوش قطري كهازالسد به صورت قرضي آمده با شماره پيراهن 70 والبته عبدالكريمالعلي با شــماره 11 ديگر مدافعان اين تيم هستند.

در خط مياني ويكتور كاســرس با شــماره 15 كه هميــن حالانيز در تيم ملي پاراگوئــه عضويت دارد 69 بازي مليانجام داده نقش هافبك دفاعي را بازي ميكند كه مقابل پرســپوليس محروم است.كاسرس در بازي با الوحده يــك گل زد و گل ديگربا ضربه ويراياروگوئهاي به دست آمد. كوه مينوگ جين هافبك اهل كره جنوبي

لادروپ كه در دانمارك، روسیه، انگلیس و اسپانیا سرمربي بوده بعد از قهرمان كردن لخویا، در اكتبر سال 2016)آبان 95 ) سرمربي الریان شد.لادروپ در این مقطع جانشین خورخه فوساتي سرمربي اروگوئهاي این تیم شد كه در آن مقطع هدایت تیم ملي قطر را به عهده گرفت

و شــماره 20 الريان فقط سه بازي ملي در كارنامه دارد و از اف سي سئول به دوحه آمده است.

اما رودريگو تاباتا شــناخته شده ترين هافبك اين تيماســت.تاباتا 36 ساله كه سالهاســت تابعيت قطري گرفتــه و در مقطعيبراي تيم ملي قطر همبازي ميكرد بعد از حضــور در 13 تيم كشــورش مدتــي در تركيه بازي كرد و چندسالي اســت بين الريان و السد جابهجا ميشود. تاباتا كاپيتان الريان است و شماره 10 اين تيم را به تن ميكند. تاباتا تك گل تيمش مقابل الهلال را در رياض به ثمر رساند و در ضرباتايستگاهي ميتواند فوق العاده خطرناك باشد.

دانيل گومــو هافبــك – مهاجم حريــف بعدي پرســپوليساســت.بازيكنياهل گينه كه پاســپورت قطــري دارد و بازيكن خارجي به حســاب نميآيد.اين بازيكن پيراهن شماره 31 را به تن ميكند.

در خط حمله سباستين سوريا را همه فوتباليهاي ايــران ميشناســند. مهاجم خــوشاســتيل واصالتا اروگوئهاي بيش از 11 ســال است تابعيت قطري گرفته و 120 بازي ملي براي عنابيها انجام داده است. سوريا با پيراهن تيم ملي قطر و باشگاههاي قطري مقابل تيمهاي ايراني بازي كرده .از جمله بازي رفت و برگشت دوفصل قبل لخويا مقابل پرسپوليس.

امــا ديگــر مهاجــمالريــان كارنامهدارتريــن و بينالملليتريــن بازيكن لادروپ به حســاب ميآيد. سرخيو گارســيا مهاجم شــماره 19 كه حالا پا به سن گذاشته را ســالها با پيراهناســپانيول در لاليگا ديده بوديم.او كه ســابقه بازي براي بتيس، ساراگوســا و تيم دوم بارســلونا را هم در كارنامــه دارد حتي 2 بازي ملي براي اسپانيا انجام داده اســت و البته در ليگ قهرمانان هنوز گل نزده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.