گرشاسبي: ميخواهيم ركورد كسب امتياز را بشكنيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

حميدرضا گرشاســبي در خصوص اقدام باشگاه پرســپوليس در اعلام شماره حساب و درخواســت كمك از هواداران اين تيم اينطور حــرف ميزند: «كمك مالي هــواداران بحثي بود كه از طرف خود هواداران پيشــنهاد شد تا با توجه به مشــكلاتي كه وجود دارد و براي جلوگيــري از ورود تيم به حاشــيه و چالش، كمكهاي مالي صورت گيرد. اين اقدامي است كه باشگاههاي سراسر دنيا نيز انجام ميدهند تا هواداران خود را در سرنوشت باشگاه سهيم كننــد. با توجه به اين پيشــنهاد هــواداران، طاهري آن را در هيات مديره باشــگاه مطرح كــرد و هيات مديره نيز براي برطرف شــدن بخشي از مشكلات باشگاه آن را مصوب كرد.»

عضو هيات مديره باشــگاه پرســپوليس در باره اقدام باشــگاه در جهت شفافســازي كمكهاي مالي هــواداران، اينطــور توضيح ميدهد: «قرار اســت باشگاه به صورت روزانه موجــودي كمكهاي مردمــي را اعلام كند. مســوولان باشگاه در تلاش هســتند هر روز با منتشــر كــردن فيش يا با قــرار دادن رقم كمكهاي روزانه روي سايت باشگاه، هواداران را از آخرين تغييــر و تحولات مطلع و اعتماد مردم را جلب كنند.»

گرشاسبي در پاســخ به اين پرسش كه نگراني بازيكنان مليپوش پرســپوليس براي حضــور در فهرســت تيم ملي برطرف شــده اســت؟ ميگويد: «تاج در مصاحبه اخير خود اعلام كرده اســت كه مشكلي در زمينه دعوت مليپوشــان پرســپوليس وجود ندارد و اين موضوع به طور كامل رفع شده است. اميدوارم اين اتفاق با دعوت مليپوشــان پرسپوليس به تيم ملي ختم به خير شود.» او اشارهاي هم به سرنوشــت رامين رضاييان در تيم پرسپوليس دارد:«همــه در تلاش هســتيم در راســتاي برطرف شــدن ســوءتفاهمات به وجود آمده كمك كنيم تا اين مشــكل برطرف و رضاييان به تمرينات پرسپوليس بازگردد.»

گرشاســبي در مــورد آخريــن وضعيت پروندههاي حقوقي باشگاه پرسپوليس در فيفا حرفهايــي دارد: «فعلاً كه خبــر جديدي به صورت مكتوب به ما اعلام نشــده است. آخرين مورد مربوط بــه پرونده مانوئــل ژوزه بود كه نمايندگان باشــگاه دفاعيات و درخواست خود را ارائه دادند. منتظر هســتيم سرنوشــت اين پرونده مشخص شود تا در خصوص آن تصميم بگيريــم.» اين عضو هيــات مديره در خصوص شانس بالاي پرسپوليس براي قهرماني در ليگ برتر معتقد اســت: «ما، بازيكنــان و كادرفني متحد شــديم تا آخرين بــازي ليگ برتر هيچ حرفــي از قهرماني نزنيم. تمــام تلاش ما اين اســت كه به خوبــي در ديدارهــاي باقيمانده بجنگيم تا ركورد كســب امتياز در تاريخ ليگ برتر را بشــكنيم. تــا اينجاي فصــل خيلي از ركوردها توسط پرسپوليس جابهجا شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.