برانكو:حتماقهرمانميشويم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

برانكو ايوانكوويچ در حاشــيه نشست 3 باشــگاه ليگ برتري گفت:«بايد عرض كنم اين حساسيت ورزشي كه بيمه ايران به خرج داد، خيلي با ارزش اســت. خودمان ميدانيم كــه ايران چقدر قشــر جوانش زياد اســت. همين حركات ميتوانــد فضا را براي ورزش كردن جوانان بيشتر كند».

ســرمربي پرســپوليس درباره شــانس قهرمانــي تيمش هم گفت: «فعلا در بهترين موقعيــت قرار داريم و يــك برتري امتيازي نسبت به حريفان گرفتهايم. نيازي به پنهان كردن نيست. ما در ابتداي فصل اعلام كرديم امســال هدفمان قهرماني است. نميخواهم بگويم انشــاءا... بلكه ميگويم حتما قهرمان ميشويم.» برانكو همچنين گفت: «من اينجا خارجي هســتم و آمدهام كه دانش و تجارب خــود را در خدمت فوتبال ايــران قرار دهم. واقعا خوشحال ميشوم از سرمايهگذاريهايي كه در ورزش ميشــود. فوتبال فقط فوتبال نيســت و يك چيزي فراتر از ورزش اســت. به خاطــر هميــن فعاليتهــاي اجتماعي بســيار مهم است و همه ما شاهد هستيم كه فوتبــال چقدر مهم اســت و اهميت دارد در ســطح جهان.» سرمربي پرســپوليس گفت: «اين همكاري يك همكاري دوجانبه اســت و منافع مشــترك دارد. باشــگاه به نوعي به منابع مالي دست پيدا ميكند و شركت بيمه هم از مواردي كه فوتبال ميتواند ارائه دهد، اســتفاده ميكند. در همين راســتا تيمهاي فوتبال نيز سريعتر ميتوانند به اهداف پيش رو برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.