مهاجراني: در قهرماني پرسپوليس شك ندارم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

جعفر كاشــاني درباره درخواست باشگاه پرســپوليس از هواداران بــراي كمك مالي به اين باشــگاه گفت: «اميدوارم مديريت طاهري تداوم داشــته باشــد و او بتواند پرسپوليس را به ســرمنزل مقصود برســاند. هميشه گفتهام باشــگاهي مثل پرســپوليس دو امتياز دارد؛ هواداران و پيشكســوتان كه در اين شــرايط بايد بــه تيم كمك كنند. باشــگاهها در ايران

حشــمت مهاجراني در مورد وضعيت پرسپوليس و شانس اين تيم براي قهرماني در ليگ برتر گفت: «من معتقدم تيم برانكو به خوبي جاده را براي خودش هموار كرد و توانســت راه قهرماني را بهخوبي طي كند. من در قهرماني پرســپوليس شــك ندارم. آنها امســال تيم خوبي بودنــد و در نهايت به حقشان ميرســند. هرچند گاهي اوقات چالشهايي به وجود آمد كه بيشتر به مسائل انضباطي مربوط ميشد، ولي برانكو در اين زمينه تصميمات خوبي گرفت و اين فاكتور مثبتي بود.» ســرمربي سابق تيم ملي ادامه داد: «پرسپوليس امسال يك تيم كامل بود و بازيكنان هــم صميميت خوبي با يكديگر داشتند. نقش كاپيتان پرسپوليس هم موثر بــود. اين تيم بازيكنانــي دارد كه در مواقع حساس بهخوبي خودشان را نشان ميدهند. من معتقدم مجموعه پرســپوليس بهخوبي كارش را انجــام داد.» وي دربــاره شــانس موفقيت تيمهاي ايرانــي در ليگ قهرمانان آســيا هم گفت: «اميدوارم كه ايرانيها در آســيا نتايج خوبي بگيرنــد و به دور بعدي صعود كنند. البته كار نمايندههاي ايران در مرحله حذفي بسيار ســختتر خواهد بود، چون ممكن اســت با تيمهايي روبهرو شوند كه از لحــاظ اقتصادي به هيچ عنوان با آنها قابل قياس نيستند. با اين حال من اميدوارم نمايندگان ايران نتايج خوبي بگيرند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.