محمد انصاري مصدوم است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پرســپوليس آخرين تمرين خود پيش از سفر به قطر و ديدار برابر الريان را ديــروز زير نظــر كادر فني آغاز كرد. اين جلســه تمريني از ســاعت 13:15 در ورزشــگاه شهيد كاظمي آغاز شد.در ابتــداي تمرين برانكو جلســهاي چند دقيقهاي با بازيكنان داشــت و ســپس اعضاي تيم از ســاعت 13:30 به زمين چمن آمدنــد. يك گروه فيلمبرداري به ورزشگاه كاظمي آمده بود و يك دوربين هلي شــات نيز آنها را همراهي ميكرد. در اين فيلمبرداري، سرخپوشــان سال جديد را به هواداران تبريك گفتند.

در اتفاقي جالب توجه قبل از شروع تمرين كريــم باقري چنــد باري قصد داشت به شــوخي با توپ دوربين هلي شات را مورد هدف قرار دهد.

گفتني اســت محمــد انصاري به دليل مصدوميــت به صورت اختصاصي در ســالن وزنه تمريــن كردالبته اواخر تمرين انصــاري به همــراه فيزيوتراپ تيــم دور زميــن راه رفت.ظاهــرا اين بازيكــن از ناحيــه پــاي چــپ دچار آسيب ديدگي شــده است. رادوشوويچ دروازهبــان كروات پرســپوليس هم به دليــل دنــدان درد در تمريــن ديروز غايــب بود.همچنين وحيــد اميري كه دچــار مصدوميت جزيي اســت، امروز ام آر آي خود را به پزشــك تيم نشان داد.

حــدود 30 نفــر از هــواداران پرسپوليس در ورزشگاه حضور داشتند. آنهــا بازيكنان و كادر فني را تشــويق كردند كه در اين بين با شــعار «برانكو، طاهري، پرســپوليس جهانــي» از تيم شان حمايت كردند.

ســانتر از جناحيــن، دور زدن آدمكها و شــوت به سمت دروازه آيتم مهم اين تمرين بود. در اين آيتم ضربه قيچي برگردان رضــا كرملاچعب باعث شــد برانكو او را تشويق كند. همچنين در اواخر تمرين بازيكنان به زدن ضربه ايســتگاهي و پنالتــي پرداختند كه در حركتي جالب مهــدي طارمي بهعنوان دروازهبــان درون دروازه قرار داشــت و دســتكشهاي عليرضا بيرانوند را از او قرض گرفته بود و چند واكنش بســيار زيبا نشان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.