جانشين كاسرس در الريان كيست؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

تيم ملي قطر پس از اســتراحت 24 ساعته پس از شكســت مقابل آذربايجان در ديداري تداركاتي از ديشب تمريناتش را از ســر گرفت تا خــود را براي ديدار با ايــران در مرحلــه نهايــي انتخابي جام جهاني 2018 روسيه آماده كند. خورخه فوســاتي به تمــام بازيكنــان ملي پوش لخويا و الريان اجــازه داد تا اردو را ترك كنند و براي آمادگي در مســابقات ليگ قهرمانان آســيا به باشگاههايشان ملحق شوند. با اين تفاسير تيم ملي قطر امشب تنها بــا 16 بازيكن تمريناتش را از ســر ميگيرد و 13 بازيكــن كليدي عنابي به دو باشــگاه لخويا و الريان ميروند.با اين حال لادروپ براي بازي با پرسپوليس يك مشكل بزرگ دارد.سرمربي الريان در خط مياني تيمش دچار مشــكل بزرگي شده اســت چون پس از آنكه ويكتور كاسرس، هافبك دفاعــي باتجربــهاش كارت زرد دومــش را در بازي با الهلال دريافت كرد و از بازي با پرســپوليس محروم شد هنوز نتوانسته جايگزيني براي او انتخاب كند. نزديكترين گزينه براي جانشيني كاسرس در خط مياني عبدالرحمن الكربي اســت زيــرا چنديــن بار بــه جــاي او در ليگ ستارگان بازي كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.