آغاز برنامههاي تيم ملي واليبال در سال 96

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوهاي تيــم ملي واليبال در حالي قرار اســت از 25 فروردين آغاز شود كه ابتدا مليپوشــان از 19 همين ماه به اردو ميروند تا زير نظــر كولاكوويچ آزمايش شوند و نفرات برگزيده راهي اردو شوند.

ســرمربي تيــم ملي واليبــال 14 بازيكن را در گروه نخســت به اردو دعوت ميكند كه اين بازيكنــان براي آزمايش يك هفته در اردو خواهنــد ماند. اردوي اصلي تيم ملــي واليبال از روز جمعه 25 فروردين ماه آغاز ميشود. در مجموع 21 نفر براي شركت در اردوي اصلي تيم ملي واليبال دعوت ميشوند اما اردو با حضور 17 بازيكــن برگزار خواهد شــد و چهار بازيكن به عنوان ذخيره آماده هستند كه اگر براي بازيكنان حاضر در اردو مشكلي پيش آمد و يا سرمربي از عملكرد بازيكني ناراضي بود، از نفرات جايگزين اســتفاده شود.

او با اشــاره بــه رويدادهــاي پيش روي تيم ملي ادامه ميدهد: «نخســتين مسابقه پيش روي تيم ملي واليبال ايران ليــگ جهاني اســت و در زمان مقرر 21 بازيكن براي اين رقابتها معرفي خواهند شد، ســرمربي تيم ملي معتقد است كه تمرينات بايد با 17 بازيكن برگزار شــود زيرا نفرات بيشــتر روي روند آمادهسازي تاثير منفي ميگذارند.»

خوشخبر درباره بازيهاي دوستانه و تداركاتي تيم ملي قبل از شــروع ليگ جهاني نيز توضيح ميدهد: «چهار مسابقه تداركاتي براي تيم ملي واليبال تا قبل از شروع ليگ جهاني برنامهريزي شده است كه دو مســابقه با تيم ملي لهستان است. همچنيــن به دعوت فدراســيون واليبال اسلووني دو مســابقه نيز با تيم ملي اين كشــور برگزار خواهيم كرد كه اسلوبودان كواچ در حال حاضــر هدايت اين تيم را بر عهده دارد.»

دور مقدماتي سطح يك ليگ جهاني واليبال ســال 2017 با حضــور 12 تيم شامل صربســتان، برزيل، فرانسه، ايتاليا، لهستان، آمريكا، روســيه، ايران، بلژيك، آرژانتين، بلغارســتان و كانادا در 9 گروه متفاوت و در سه هفته برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.