اكبري: دوست دارم بانك سرمايه قهرمان شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم واليبــال پيكان ميگويد دوســت دارم بانك ســرمايه قهرمان رقابتهاي ليگ برتر باشگاههاي كشور شود تا ديگر شاهد منحل شدن تيمي به دست كارخانه نباشيم.

پيمــان اكبري پــس از باخت در بازي اول برابر ســرمايه در فينال ليگ برتر، حالا در آســتانه ديدار دوم بيش از صحبتهــاي فنــي، در واكنشــي شــديد به حرفهاي كارخانه پاســخ داده اســت. نكته اينجاســت كه البته ابتــدا پيمان اكبري ســرمايه را تيمي ناميــده بود كه دو جيــن بازيكن دارد و اگــر دو تيــم هم به ليــگ ميآورد، هر دو فيناليســت ميشــدند! كارخانه هــم در مقابل رقم قــرارداد معروف را برابر با چهار بازيكن تيمش دانســته و پاســخ حرفهاي اكبري را داده است! سرمربي تيم واليبال پيكان درخصوص اظهارات مصطفــي كارخانه ميگويد: «واقعاً از اين صحبتهاي آقاي كارخانه تعجب ميكنم. احتمالاً منظور سرمربي بانك ســرمايه بازيكنان رده جوانان و نوجوانان بانك سرمايه است وگرنه تمام شــاگردان كارخانه مليپوش هستند و مبلغ قراردادشان هم مشخص است.»

اكبري با بيان اينكه هنوز سرنوشت تيمهاي باريجاســانس، گيتيپســند، پتروشــيمي بندرامام و صنــام يادمان نرفته اســت، ادامه ميدهــد: «من به عنوان يك مربي واليبال دوســت دارم بانك سرمايه قهرمان شود، چراكه دلم نميخواهد تيم ديگري به دست آقاي كارخانــه منحل شــود و واليبال ضربه بخورد. اگر نگاهي به گذشــته بيندازيم خيلي موارد مشــخص و واضح اســت كــه فكر نميكنم لازم باشــد در مورد آنها صحبت كنيــم.» در مورد آخرين شــرايط تيم واليبال پيكان براي فينال رقابتهاي ليگ برتر و رويارويي با بانك ســرمايه نيز توضيح ميدهد: «با وجود اينكه در بــازي اول نتيجــه را واگذار كرديــم و امير غفور بــه عنوان يكي از مهرههاي اصلي تيممان مصدوم شد اما اميد خود را از دســت نداده و تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتيم.»

او همچنين ميگويد: «عملكردمان در دو ست اول بازي نخست فينال برابر بانك ســرمايه نشان داد كه اگر تمركز كنيــم ميتوانيــم خيلــي راحت تيم پرمهــره و يا بهتر بگويم تيم ملي ايران را هم شكســت دهيم. قطعــاً در بازي روز يكشــنبه تاش ميكنيم تا بازي را خيلي خوب شــروع كنيم و با پيروزي زميــن را تــرك كنيم تــا كار تعيين قهرمان به بازي سوم كشيده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.