نفت و گاز مسجد سليمان، قهرمان ليگ گلف

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شانزدهمين دوره مسابقات گلف باشــگاهي كشور با قهرماني تيم نفت و گاز مسجدســليمان به پايان رســيد. شــانزدهمين دوره مسابقات يادواره مرحوم شهباز حسين پور )گلفباز فقيد و برجسته كشور( با حضور 17 تيم از استانهاي سراسر كشور برگزار شد و با شناخت نفرات برتر به پايان رســيد. دور آخر مسابقات بــا حضور تيمهاي نفت و گاز مسجدســليمان، ملي حفاري اهواز، ســورتمه اهــواز و تيمهاي استانهاي آذربايجان شرقي، اصفهان، يزد، قم، چهارمحال و بختياري و لرستان برگزار شد كه در پايان اين رقابتها و در بخش تيمي، نفت و گاز مسجدســليمان عنوان نخست مسابقات را به خود اختصــاص داد. تيم ملي حفاري اهواز بهعنوان دومي رســيد و تيم ســورتمه اهواز بر روي سكوي ســوم اين رقابتها قرار گرفت. در بخش انفرادي نيز حميدرضا شــهني اول شد، عباس قنبري بهعنوان دومي رسيد و حميدرضا شيني عنوان سومي اين رقابتها را از آن خود كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.