رحيمي: بعد از مشورت تصميم ميگيرم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چنــد روز قبــل از برگــزاري مجمع انتخاباتي فدراســيون هندبال، صحبتهايــي دربــاره حضور همســر كولاكوويــچ در تيم ملي هندبال بانوان مطرح شــد اما حالا كه اين فدراسيون رييس پيــدا كرده، عليرضــا رحيمي ميگويد تصميمي در اين رابطه گرفته نشده اســت. رييس فدراسيون هندبال ميگويد: «تاش ميكنم براي تصميم گيري در اين خصوص و يا هر موضوع ديگري، بــا همكاران و كميته تيمهاي ملي و كميتههــاي مربوطه و آموزش و مربيان مشــورتهاي لازم را دريافت كنــم. پس هنوز چيــزي در اين مورد مشــخص نيســت.» او در مورد اينكه حضور شما در راس فدراسيون هندبال درســت در هفته پاياني سال بوده و آيا در ايــن فاصله قصد داريد تغييراتي در كادر فدراســيون ايجــاد كنيد يا خير، ميگويد: «در حــال حاضر به تركيب فدراسيون دست نميزنم. ممكن است بخشهايــي نيازمند تغيير باشــند اما براي اين قســمتها هم قطعا مشورت ميكنم و حتما به فراخور مســائلي كه وجود دارد با روساي هياتها و اعضاي فدراسيون مشورت ميكنم.» عليرضا رحيمــي دربــاره وضعيــت تيمهاي مختلف نيز توضيــح كوتاهي ميدهد: «بايــد در فرصت پيــش رو ارزيابي را از خودمان و تيمهــاي مختلف پايه و بزرگســالان انجام دهيــم و بعد از آن در مورد تيمها و برنامهريزيهايشــان صحبت كنيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.