معرفي برترينهاي اسكيت فري استايل كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله ســوم و پاياني ليگ اسكيت فري استايل كشور با معرفي نفرات برتر در ســالن 22 بهمن محمدشهر كرج به پايان رسيد. در اين رقابتها 77 ورزشكار در بخش مردان و زنان حضور داشتند كه در رده سني كمتر از 16 سال دختران، ترانه احمدي بر ســكوي نخست ايستاد و در رده سني بالاي 16 سال، لعيا عربي رده نخست را به خود اختصاص داد. در بخش تيمي نيز شاماناي الف اصفهان رتبه نخســت را از آن خود كرد و هايپريون اصفهان و هيات اسكيت همدان به ترتيب دوم و ســوم شدند. در رده سني كمتر از 16 سال پسران نيز رضا لساني و در رده سني بالاي 16 سال سجاد محمدي ساسان، بهعنوان نفر نخست معرفي شدند. در بخش تيمي مردان نيز تيم شــاماناي الف اصفهان اول شد، هيات اسكيت همدان در جايگاه دوم ايستاد و آكادمي اسكيت انقاب الف بر سكوي سوم تكيه زد.

تيم ملي به سئول رسيد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.