فانيجرملد پلدارمياساوردهايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

دوميــن دوره رقابتهــاي بينالمللي جام فجر به طور رســمي از روز جمعه در ســالن امام رضا)ع( آغاز شــد. حضور 13 تيــم در اين مســابقات - كه البته در برخــي از تيمها خبري از يك تيم كامل نيســت - ميتوانــد يك اتفاق خوب براي وزنه برداري ايران باشــد. رشــتهاي كه ميزباني هيچ مســابقات بينالمللي را نداشــت اما الان دو سالي است كه رقابتهاي جام فجر را برگزار ميكند؛ ســال اول، رقابتهايي خوب و مهم كه گزينشــي المپيك بود و حالا مســابقههايي نســبتا ضعيــف كه احتمال مــيرود به خاطر قرار داشــتن در ســال بعد از المپيك، چنين وضعيتي داشــته باشــد.

شهر اهواز در روزهاي اخير تكاپوي زيادي داشــت تا بتواند يك ميزباني مهم از جام فجر داشته باشــد. در نهايت هم كه توانستند سالن زيباي امام رضا)ع( را به بهترين شــكل ممكن مهياي برگــزاري اين رقابتها كنند. ســالني كه در حد اســتانداردهاي جهاني آماده شــده و ميتواند نشــان دهنده پتانســيل بالاي وزنه برداري ايران در ميزباني مسابقات مهم باشد.

در كنــار ايــن ميزباني خــوب و برقراري شــرايط ايدهآل براي اين مسابقات كه ميتواند آبرويــي بــراي ورزش ايران باشــد، حضور نه چندان قدرتمند تيمها حسابي به چشم ميآيد كه البته بايد تلاش كرد با برنامه ريزي صحيح در ســالهاي آينده اين مشكل را هم بر طرف كرد. واقعيت امر در وزنه برداري اين اســت كه بر خلاف بســياري از رشــتهها از جمله كشتي برگزاري مســابقاتهاي مختلف در كشــورها خيلي مرسوم نيســت و رقابتهاي بينالمللي بســيار كمي در ســطح دنيا برگزار ميشــود. به همين دليل هم خيلي ســخت اســت بتوان براي رقابتهاي بينالمللي قهرمانان نامي را به مسابقات كشاند.

بســياري از كشــورها فقط در مســابقات قارهاي و جهاني حضور پيدا ميكنند و خيلي كم پيش ميآيد كه مســابقات بينالمللي در سطح جهان به اين شــكل برگزار شــود. با اين وجود وزنه بــرداري ايران به برگزاري اين مســابقات نياز دارد و ســال گذشــته به وضــوح اهميت آن را ديديم. مســابقاتي كه ســهراب مرادي با حضور در آن توانست مجوز حضور در بازيهاي المپيك را كسب كند و يك مدال طلاي مهم را براي ايران به دســت بياورد. بنابراين بايد كمي به آينده نگريســت و بعد درباره اين مسابقات قضاوت كرد.

ضمــن اينكه برگزاري جــام فجر بهترين فرصت را براي راه اندازي ديپلماسي ورزش در وزنــه برداري به وجود آورد. حضور نايب رييس فدراسيون جهاني وزنه برداري و همچنين تعداد زيادي از روســاي فدراســيونهاي كشورهاي مختلف باعث شــد تا ديدارها و گفت و گوهاي مهمــي بين مســوولان وزنه بــرداري ايران و روساي اين فدراســيونها حاصل شود تا شايد باز هم وزنه بــرداري بتواند جايگاه مهم خود را در ديپلماسي بينالمللي به دست بياورد.

مهمتر از همه اينها اما رفتاري است كه تيم ملي وزنه برداري آمريكا در پيش گرفته كه اين خود ميتواند نشان دهنده جايگاه و اهميت ايران باشد. بعد از اينكه رييس جمهوري آمريكا بيانيه داد كــه اتباع ايران و 5 كشــور ديگر نميتوانند به اين كشــور سفر كنند، مســوولان فدراسيون وزنه برداري آمريكا در مخالفت با سران سياسي خود اعلام كردنــد كه از همين حالا به ايرانيها خوشــامد ميگويند. اين رفتار جالب توجه آنها زماني جذابتر ميشــود كه بدانيم مســوولان فدراســيون وزنه برداري آمريــكا تمام هم و غم خود را گذاشــتهاند تا به هر شكل به ايران سفر كنند و در جام فجر حضور داشته باشند.

آنها براي ســفر به ايران سه بار بليت پرواز خــود را تغييــر دادند و در نهايــت هم هنگام نــگارش اين گزارش اعلام شــد كه در دو وزن وزنه برداران آمريكايي در اين مســابقات حاضر خواهند شــد. اين همه اصرار آنها براي سفر به ايران آن هم در شــرايطي كه همين چند روز پيش رييس جمهوري آمريكا شــرط و شروط جديدي را براي اتباع اين كشــور در ســفر به ايران قرار داده بــود ميتواند از اهميت زيادي برخوردار باشد. طبق اعلام مسوولان فدراسيون وزنــه بــرداري آمريــكا، نمايندههــاي آمريكا عصر روز شــنبه به ايران رســيدند كه در اين صورت بايــد در مورد اصرارشــان براي حضور در كشــورمان بــا آنها به گفت و گو نشســت. آيا ميتوان اين رفتار را تلاشــي براي مخالفت سياسي ورزشيهاي آمريكا با رييس جمهوري اين كشور دانست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.