تمرين تيم كشتي آزاد نونهالان با حضور ابوالفضل آرميده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده عنــوان بهتريــن آزادكار جهان همچنيــن با بيــان اينكه تاكنــون چند بار از موزههــا در ايران بازديد كــردهام، گفت: «فرهنگ، روحيــه پهلواني و تمــدن ايران بسيار غني، كهن و جذاب است كه اميدوارم نمايشــگاهي از ويژگيها و تاريــخ ايرانيان در مينسك برپا شــود و الكساندر لوكاشنكو رييس جمهوري بلاروس نيــز بر اجراي آن تاكيد كرده است.»

مسوول ورزشهاي ســنتي بلاروس در ادامه با ارزشمند خواندن خاطرات رقابتها و رفاقتهاي خود با زنده ياد تختي، توضيحاتي داد: «در سالهاي متمادي زندگي ورزشي با پهلوان ايراني كشتي گرفتم و پس از ســال 1964 نيز دوستيهاي ريشه دار شــروع شد. حضور در مسابقات بينالمللي تهران و رقابتهاي ديگر سبب شد با زنده ياد تختي از رقابتهــا به رفاقت و ديدارها در خانه برســيم. پهلوان ايراني بســيار ميهمان نواز بود و اين رابطه تا آخر زندگي تختي ادامه يافت.»

مدويد در پايان گفت: «روابط دوســتي مــن هم اكنون نيز با فرزند تختي ادامه دارد و همچنين قرار اســت در جشــن 80 سالگي )سپتامبر 2017( من به بلاروس بيايد.»

ســه طلاي المپيك 1964 توكيو، 1968 مكزيكوســيتي و 1971 مونيخ، قهرماني جهان 1962 آمريكا، 196۳ بلغارســتان، 1966 آمريكا، 1967 رومانــي، 1969 آرژانتين، 1970 كانادا و 1971 بلغارســتان در وزنهاي مختلف، بخشــي از كارنامه قهرمانيهاي مدويد است كه سبب شــد او عنوان بهترين كشــتي گير آزادكار جهان در آن سالها را كسب كند. اعضاي كاروان تيم ملي كشــتي فرنگي جمهوري بلاروس كه هفته جاري براي شركت در رقابتهاي جام جهاني سال 2017 اين رشته عازم آبادان ميشــوند، در ديدار با مصطفي اويســي سفير جمهوري اسلامي، جايگاه برتر جهاني ايران در ورزش كشــتي را ســتودند. در اين نشست كه در ســفارت ايران با حضور الكســاندر مدويد قهرمان سه دوره پياپي المپيك و نيز الكســاندر دوبكوفكســي رييس فدراسيون كشتي بلاروس همــراه مربيان و برخي اعضاي تيم اعزامي به ايران برگزار شــد، راههاي گســترش همكاريهاي دو كشــور در زمينه كشــتي از طريق همكاري فدراسيونها بررسي شد.

تمرين تيم ملي كشتي آزاد نونهالان با حضور ابوالفضل آرميده در خانه كشتي كرج برگزار شد. تمريــن تيم ملي كشــتي آزاد نونهــالان با حضــور ابوالفضل آرميده، كشــتيگير نوجوان كشــورمان كه مدال برنز رقابتهــاي قهرماني آســيا را در كارنامه دارد و چنــدي پيــش بر اثــر ابتلا به بيمــاري در بيمارستان بســتري بود، در خانه كشتي كرج برگزار شــد. آرميده بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره بيماري سخت از بيمارستان ترخيص شده و در حال حاضر دوران نقاهت را پشت سر ميگذارد. مســوولان هيأت كشتي استان البرز با دعوت از اين كشــتيگير كرجي به تمرينات تيم ملي نونهالان به وي انگيزه و روحيه دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.