نكاوانددرويادرنتي: رياوست ح ضریوكرا در تيم ملي هفته آينده مذاکره ميکنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش سبك وزن پيشين تيــم ملــي تكواندو، قرار اســت هدايت تيم هيوستون آمريكا را بر عهده بگيرد.

رضا نادريان كــه در كارنامه خود تجربه حضــور در بازيهاي المپيــك 2008 و نايب قهرماني جهان را دارد، چندي اســت كه به ايــالات متحده ســفر كرده و در كنار تحصيل به مربيگري هم ميپردازد.

نادريان در دوران حضورش در تيــم ملــي خيلي نتوانســت كارنامهاش را پربار كند اما شــايد در حوزه مربيگــري بتواند نتايج خوبي را به ثبت برساند.

نادريان در اين باره ميگويد: «با هــدف كار و تحصيل از ايران خارج شــدم و خدا را شــكر در هيوستون شرايط خوبي دارم.

از تــرم آينــده تحصيــل در دانشــگاه را آغــاز ميكنــم و مربيگــري را هــم كــه از همان روزهاي ورود شروع كرده بودم و حالا هدايت تيم هيوســتون را در مسابقات انتخابي تيم ملي برعهده گرفتهام.»

نادريــان اشــارهاي هــم به حضور در تيم ملي تكواندو آمريكا ميكنــد: «در اين خصوص هنوز صحبتي نشده است، هفته آينده براي حضور در رقابتهاي انتخابي تيــم ملي به دالاس ميرويم و در جريان اين مسابقات با مسوولان فدراســيون تكواندو اين كشــور مذاكراتي را انجام ميدهم.»

نادريــان در حالي از مذاكره براي حضــور در تيم ملي تكواندو آمريكا ميگويــد كه ابتدا هدايت تيم هيوســتون را در اين مقطع شروع كرده است.

البته اين موضــوع را نبايد ناديده گرفت كه اعتبار و شهرت تكواندو ايران كشورهاي زيادي را طالب همكاري بــا مربيان ايراني و آشــنايي با دانش تكواندو ايران كرده است.

البتــه باتوجــه بــه حضور خانــواده لوپــز آمريكايــي كــه مدالهاي طلاي و برنز المپيك را در كارنامه خود دارند نفوذ به تيم ملي شايد كمي سخت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.