موافقت استاندار براي ميزباني هرساله خوزستان از جام فجر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

استاندار خوزســتان گفت: «من موافقت كردم تا دبيرخانه مسابقات بينالمللي جام فجر در استان خوزستان تشكيل شود و هر ساله آمادگي برگزاري اين مسابقات را در استان خوزستان داريم.» غلامرضا شريعتي در حاشيه مراســم افتتاحيه دومين دوره رقابتهاي بينالمللي جام فجر گفت: «اميدوارم كه اين پيكارها در سطح بينالمللي و با كلاس بالايي برگزار شــود. همچنين من موافقت كردم تا انشــاءا... دبيرخانه مسابقات بينالمللي جام فجر در استان خوزستان تشكيل شود و هر ساله آمادگي برگزاري اين مسابقات را در اينجا داريم.» استاندار خوزستان ادامه داد: «در هيات وزنه برداري خوزســتان نيروهايي ارزشمند، علاقهمند و پاي كار داريم كه انگيزه آنها من را به اين كار واداشــت كه با تمام توان استان را براي برگزاري اين مسابقات بسيج كنيم. از اين بابت براي ما افتخاري است كه با چنين افراد علاقهمندي كار ميكنيم و انشاءا... آينده درخشاني را براي اين دوستان پيشبيني ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.