بوكسورهاي اعزامي به جاده ابريشم بامداد فردا ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات جاده ابريشم از 2۳ اسفندماه جاري به مدت پنج روز در شهر باكــو از جمهوري آذربايجان برگزار ميشــود و قرار اســت تيم ملي بوكس كشورمان بامداد دوشنبه با هشت بوكسور عازم اين رقابتها شود.

اميد احمدي صفا )49 كيلوگرم(، سجاد محمدپور )52 كيلوگرم(، راغب البوشوكه )60 كيلوگرم(، دانا اسماعيل زاده )64 كيلوگرم(، سجاد كاظم زاده (69 كيلوگرم(، شاهين موسوي )75 كيلوگرم(، سالار غلامي )91 كيلوگرم( و ايمــان رمضان پور )91+ كيلوگرم( اعضاي تيم بوكس كشــورمان در اين رقابتها هســتند.باربارو فرناندز خيمنز )ســرمربي( و علي مظاهري )مربي( بهعنوان كادر فني اين تيم را همراهي ميكنند.

جایزه بزرگ جودو باکو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.