آزار: براي اين همه جايزه، نياز به خانه بزرگتري دارم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كونته: يونايتد و سيتي از چلسي پرمهرهتر هستند با اينكه چلســي با حاشــيه امنيتي 10 امتيــازي در صــدر جــدول، هفتــه بيســتوهفتم ليگ برتر انگليس را پشت سر گذاشــت و از هم اكنون خيليها اين تيم را قهرمان اين فصل ميدانند، آنتونيو كونته مربي آبيپوشــان لنــدن ميگويد كــه همتايانــش در منچســتريونايتد و منچسترســيتي تيمهــاي پرمهرهتــر و قويتري دارند.

كونتــه كــه مردانش دوشــنبه در مرحلــه يك چهــارم نهايي جــام حذفي انگليس ميزبان منچســتريونايتد هستند، به خبرنگاران گفت: «من فكر ميكنم كه منچستريونايتد و سيتي بهترين تيمهاي ليــگ را دارنــد. آنها مهرههــاي فراواني دارند و تعداد بازيكنان بزرگ، با اســتعداد و با تجربهشان زياد اســت. مطمئناً بازي سختي خواهيم داشــت اما براي آنها هم سخت خواهد بود. چلسي هم تيمی با يك هويت خوب است. ما هم بازيهاي خوبي ارائه ميكنيم. با اين حال منچستريونايتد تيم سرسختي است.»

كونته اين فصل ميتواند اولين دوگانه قهرماني چلســي بعد از دوگانهاي كه اين تيم بــا هموطن او كارلو آنچلوتي در فصل 2009-2010 كســب كرد را رقم بزند. او در اين باره هم گفت: «اول از همه ما بايد اين بازي را ببريم. الان خيلي زود است كه درباره دوگانــه قهرماني حرف بزنيم چون من فكر ميكنم كه بايد 24 امتياز كســب كنيم تا از قهرمانيمــان در ليگ مطمئن شــويم. هنوز 11 هفته ديگر مانده است. براي ما مهمترين چيز اين اســت كه بازي به بازي پيش برويم، چه در ليگ برتر چه در جام حذفي. ايــن هفته در جام حذفي مسابقهاي داريم كه بسيار سخت است. تا الان ما هنوز هيچ چيزي نبردهايم».

كونته ســپس از آرســن ونگر، مربي آرســنال كه به دليل حــذف تحقيرآميز تيمش از ليــگ قهرمانان اروپا )باخت 10 بــر 2 برابر بايرنمونيخ در دو بازي رفت و برگشت مرحله يك هشتم نهايي( به شدت تحت فشار است، حمايت كرد و گفت: «او روزهاي خوشي را سپري نميكند اما هنوز هم مربي بزرگي اســت. به نظر من در 20

آرســن ونگر بار ديگر بــه لزوم ورود تكنولوژي به دنيــاي فوتبال براي كاهش اشتباهات داوري تأكيد كرد و حتي مدعي شد كه اگر اتحاديه فوتبال اروپا به استفاده از تكنولــوژي براي كمك بــه داوران تن ندهــد، به زودي با موجي از شــكايات به دادگاهها مواجه خواهد شد. مربي فرانسوي آرسنال كه از قضاوت بازي برگشت تيمش و بايرنمونيخ در ليگ قهرمانان اروپا شاكي اســت، پنالتيهاي جنجالي بازي بارسلونا و پاريســنژرمن در ليگ قهرمانان اروپا را هــم بهعنوان دليلي براي فرا رســيدن زمــان ورود تكنولوژي به دنيــاي فوتبال براي كمك به داوران دانســت. ونگر گفت: «كنار آمدن يوفا با قضاوتهاي پراشــتباه در ســطح بالاترين تورنمنت فوتبال اروپا غيرقابــل دفاع اســت. راســتش من فكر ميكنم كه اگر تا چهار پنج ســال آينده، يوفا از تكنولوژي بازبيني ويدئويي استفاده سالي كه او مربي آرســنال بوده اين تيم بســيار خوب بازي كرده است به نظر من ونگر بابت گذشــته و كارهايش شايســته احترام است.»

مربي سابق يوونتوس سپس اعتراف كرد كه واكنشهاي احساسی و پرشورش در بازي برابر منچســتر هم ادامه خواهد داشــت. او گفــت: «فكر ميكنــم كه در دوران حضــورم در چلســي، البتــه نــه تنهــا در اين تيم بلكــه در تمام تيمهايي كه بــودهام، نشــان دادهام كه با شــور و اشتياقي فوقالعاده بازي را دنبال ميكنم. گاهي اوقات ميخواهــم اين هيجان را با بازيكنانم، دســتيارانم و هواداران قسمت كنم. اين طبيعي اســت. همه ما )مربيان( شخصيت يكساني نداريم.» نكند، ممكن است با شــكايت شبكههاي تلويزيونــي يا هواداران مواجه شــود چون دارد بيدليل با پيشــرفت فوتبال مخالفت ميكند. هواداران و شركتهاي تلويزيوني پول زيادي ميدهنــد اما يوفا به آنها ضرر ميزند چون تمام تلاشش را براي برگزاری يك نمايش منصفانه انجــام نميدهد. آيا پنالتــي اول بارســلونا واقعــاً پنالتي بود؟ دومي چطور؟ »

ونگــر ادامــه داد: «مــا در جامعهاي زندگــي ميكنيم كه قانونمدار اســت و مردمش هر روز بيشــتر و بيشــتر هزينه ميكنند )تا بازيها را تماشــا كنند(. اگر يوفــا و فيفا قدمي براي عادلانهتر شــدن شرايط برندارند، با چيزهايي كه در بازي ما برابر بايرنمونيخ و بازي شب بعد از آن در بازي بارسلونا ديديم، آنها ديگر چيزي براي ارائه به هواداران نخواهند داشــت. تصميم آنها غيرقابل دفاع است.»

ادن آزار از چلسي گفته نياز به خانه بزرگتــري دارد تا بتواند همه جوايزش را در آن قرار دهد.

آزار اخيرا برنده جايزه بهترين گل ماه شــده اســت. گل او مقابل آرســنال بهعنــوان گل برتــر ماه برگزيده شــد. او تــوپ را در زمين خودي گرفت و بــه پيش تاخت و در نهايت پتر چك را تسليم كرد.

اين بازيكــن بلژيكي در فصل 2014-15 جايــزه بهترين بازيكن فصــل را از آن خــود كــرد. او در آن ســال همچنين جايزه بهترين بازيكن از ديد انجمــن بازيكنان و همچنين از ديد فوتبالنويســان را هم گرفت.

هنگامي كه كانــال تلويزيوني چلسي از او پرسيد كه جايزههايش را كجــا نگــه مــيدارد، او گفت: «راســتش را بگويم، نميدانم. من گاهي آنها را به افراد ديگر ميدهم. برخــي از آنها را پــدرم در بلژيك دارد. مــن چند تا را هــم در گاراژ نگه داشــتهام. نميدانم، فكر كنم بايــد خانهام را عــوض كنم و خانه بزرگتري بخرم. البته شوخي كردم! جايزه گرفتن هميشــه خوب است، مخصوصــا اگــر بازيهايتان را هم ببريد.»

آزار در ايــن فصــل ليگ برتر 11 گل زده اســت. او درباره گلش به آرســنال ميگويــد: «وقتي كه مقابل آرسنال در اســتمفوردبريج گل ميزنيد هميشــه گلتان خاص است. ما سه امتياز را گرفتيم و اين مهمترين نكته بود. در نهايت وقتي كه توپ را با پــاي چپ زدم كمي هم شانس آوردم اما در فوتبال بايد كمي خوششانس هم باشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.