آلگري: به تساوي هم راضي بودم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - اسکات دیویس ‪Scott Davis‬

لبــران جیمز بدون شــک خســته نیســت. با وجود آنکــه در چهاردهمین فصــل بازیگــریاش در NBA (لیــگ بســکتبال آمریکا( در هر مسابقه تیمش تقریبــاً 6/37 دقیقــه بازی کرده اســت

39 دقیقــه از وقفه بازی آلاســتار- و ثبت ششــمین فصل متوالی که در آن تا ماه ژوئن بازی کرده اســت، او هنوز هم سرحال به نظر میرســد. به زمانی فراتر از بازی پنجشــنبه شــب و بــازی برابر دیترویت پیستونز نگاه نکنید، زمانی که جیمز زمــان را به عقب برگرداند و هفت دانک داشت. این بیشــترین تعداد اسلم دانکی بود که او در هشــت ســال اخیر دوران بازیگریاش به ثبت رســاند و 16 امتیاز از مجموع 29 امتیازی که در تمام بازی گرفت را رقم زد. با این حال کلیولند کاوالیرز مسابقهای را که به نظر میرسید جیمــز آمده تا رجزخوانــی کند، باز هم 106 بر 101 به پیستونز باخت.

با اینکه در این فصل جیمز بیشــتر از روی نیمکت برای کمک به شــوالیهها فراخوانده شــده و با توجه به مصدومیت کوین لاو، جیآر اســمیت بار بیشتر روی شــانههایش قرار گرفته است، او باز هم پایش را از روی پدال گاز برنداشته است. در حقیقــت او حتی به همــه آنهایی که ادعا می کردند جیمز خســته شده و به همین دلیل بیشــتر اســتراحت میکند پاســخی قاطع داد و گفــت: «زمانی که بازنشســته شوم برای اســتراحت کردن وقت خواهم داشت.»

دقایق حضور جیمز در زمین بازی و تحلیل رفتن پتانسیل او یک دغدغه بزرگ است بخصوص که این فصل هم به نظر میرسد شــوالیهها دارند خود را بــرای یک رقابت طولانــی دیگر و پیشروی تا مراحل پایانی پلیآف آماده میکنند. جیمز اما بــا بازی مقتدرانه پنجشنبه شــب خود به همه نگرانیها نیشخند زد.

ایــن فصل، جیمــز در 58 بازیاش 106 بار اسلم دانک کرده است که به طور میانگین برای او 8/1 دانک در هر بازی را ثبت میکند. در برنامه 82 مسابقهای این فصل، جیمز با روندی که در پیش گرفته، 149 دانــک خواهد داشــت. البته او در تمام 82 مســابقه این فصل تیمش بازی نخواهد کــرد )او تا الان هم پنج بازی به میدان نرفته است(. اما اگر این رقم را به عنوان سقف بازیهایش در این فصل در نظر بگیریم، او خواهد توانست بیشترین تعداد دانکهایش از فصل ‪-2012 13‬را ثبت کند، فصلی که در 76 بازیاش 147 دانک داشــت، ‪/1 9‬دانک در هر بازی. در شــرایط عادی اما یک بازیکن خسته 32 ساله مکرراً نمیتواند با ریتم و جنگندگی مشــابه آنچــه جیمــز در بازیهایش به نمایــش میگذارد، حمله کنــد و امتیاز بگیرد. شکی نیســت که او اوضاع خوبی دارد.

از احساسی که جیمز این روزها دارد بگذریم، بــرای کاوالیرز تصمیمی عاقلانه است اگر دقایق حضور جیمز را در زمین بازی کاهش داده و بیشتر به او استراحت بدهد. مشــکل اما اینجاست که کاوالیرز بدون جیمــز مانند زمانی که او در زمین بازی است، نتیجه نمیگیرد. شوالیههای کلیولنــد در 39 دقیقــهای که جیمز در میدان بود 18 امتیاز بیشــتر از پیستونز کســب کردند. در 9 دقیقهای که جیمز بیرون بود اما حریف 23 امتیاز بیشــتر از

سايت اسپورت اسپانیا- باشگاه پاري سن ژرمن اين شايعه که وراتي و ماتويیدي دو شب قبل از بازي با بارسا در يك باشگاه شبانه جشن گرفتهاند را تكذيب کرد. مدير برنامههاي وراتي هم تهديد کرد علیه پخش کننده اين خبر شــكايت ميکند.

- گل سرخي روبرتو برابر پاري سن ژرمن و واکنش هواداران بارسلونا سبب شد تا يك زلزله خفیف در اين شهر ثبت شود. البته احساس آن توسط شهروندان کمي بعید است چون زلزله وقتي توسط انسان احساس ميشود که شدت آن دست کم 3 ريشتر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.