گريزمان: فصل بعد هم در اتلتيکومادريد هستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پنالتــي را نبینم. تســاوي را پذیرفته بودم، تیــم ما با یــک امتیاز هــم وضعیت خوبي داشــت. جایگیري داورها خوب بود، فوتبال پر از این حوادث است و اینکه ما 70 امتیاز گرفتهایــم گویاي همه چیز اســت. من در کنفرانس خبري بعد از بــازي با اودینزه از پنالتي شکایت نکردم. ما بازي خیلي خوبي کردیــم. موقعیتهاي گلزنــي زیادي ایجاد کردیم. آسان نبود چون دوناروما فوقالعاده بازي کرد. این یک پیروزي عالي در مســیر قهرماني لیگ بود برابر تیمي که اگر بازي قفل شود، کار را برایتان سخت ميکند». یوونتوس که ســه شــنبه بازي برگشت برابر پورتو را برگزار ميکند، ششــمین بازي متوالي خانگي برابر میلان را برد. واقعا مثل سال قبل خطرناك شدهاند. مــا برنامههاي خــود را اصلاح کردیم. آنها ثابــت کردند در ایــن بازي مثل فینــال جام جهاني مبارزه ميکنند. ما بازي رفت را با فاصلهاي که لیاقتش را داشتیم نبردیم و این را ميدانیم تحت فشــار زیادي قرار ميگیریــم که اگر برایش آماده نباشیم، کارمان سختتر ميشود ».

آنتــوان گريزمــان مهاجم فرانسوی اتلتیكومادريد تصمیم به ماندن در اين تیم گرفته اســت و به اين ترتیب شــايعاتی که درباره رفتنش به منچستريونايتد در پايان فصل جاری شكل گرفته را تكذيب کرد.

ابتدای هفته گذشــته نشريه آس با انتشــار خبــری ادعا کرد که ديگو ســیمئونه مربی اتلتیكو توانسته گريزمان را برای ماندن در روخی بلانكــو متقاعد کند. اکنون گريزمان شخصاً اعلام کرده است که با وجود پیشــنهادهايی که از چند باشــگاه بزرگ اروپايی دارد، میخواهد فصــل آينده بازی برای اتلتیكو در خانه جديدش، استاديوم واندا متروپولیتانو را تجربه کند. گريزمــان در گفــت و گو با

گفــت: « من از بازی برای اتلتیكومادريد بسیار راضی هستم و البته هوای خــوب اينجا هم به بهبود اوضاع بسیار کمك میکند. همتیمیهای من جــزو بهترينها هســتند و علاوه بر آن من اينجا يك مربی طراز اول دارم! پس همه چیز روبهراه اســت و من راضیام. من دلیلی بــرای رفتن نمیبینم». گريزمان در مورد ســیمئونه هم گفت: « او اينجا خوشــحال است و احســاس میکنم تیمی دارد که آماده برآورده کردن خواستههايش است. مطمئنم او هم اينجا میماند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.