استيفن كاری از ركورد پدرش عبور كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

استیفن کاری، ســتاره گلدن استیت وریــرز توانســت از رکورد کســب امتیاز پــدرش، دل کاری عبور کنــد. دل کاری توانســته بود در طــول دوران بازیاش در NBA، 12670 امتیاز کســب کند. کاری به این ترتیب در رده 220ام امتیازآورترین بازیکنــان تاریــخ NBA قــرار گرفت. او توانست با یک پرتاب سهامتیازی در کوارتر سوم بازی برابر مینهسوتا تیمبرولوز به این رکورد برسد.

کاری در دو فصــل گذشــته بــه رکوردهای NBA حمله کرده است. او در ســال گذشته اولین بازیکن NBA شد که با آرای همه کارشناســان توانست به عنوان بهترین بازیکن فصل برگزیده شــود. وریرز هم با او به رکورد 73 برد و 9 باخت رسید. کاری در طول فصل هم اولین بازیکن تاریخ NBA شد که توانست 300 و سپس 400 ســهامتیازی را در یک فصل کسب کند. او همچنین توانســت در بازی بــا نیو اورلینز پلیکانز، 13 پرتاب سهامتیازی را وارد سبد کنــد. دل کاری در 16 فصــل در NBA عملکرد خوبی داشت. او مشوق پسرش در بســکتبال بود. دل در فصل 02-2001 از NBA خداحافظی کرد. دل و استیون یکی از دو پدر و پسری هســتند که توانستهاند هر کدام بیش از 10هزار امتیاز در NBA کسب کنند. پدر و پســر دیگر، جالن رز و جیمی واکر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.