فتحا...زاده: زمان من ديدار با رييس هيات مديره پاداش بود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســت و از راه فوتبال صاحب همه چيز شدهاند و اگر سري به زندگي آنها بزنيد به وضوح ميبينيد كه آنها در چه شرايط مطلوبي قرار دارند.

به هر حــال چرخ روزگار طــوري چرخيده كه ايــن ميلياردرهــاي عصباني خــود را محق ميداننــد به دليل عقب افتادن حقوقهايشــان بــي هيچ تهديدي درتمرين اســتقلال شــركت نكننــد و حتي مديرعامل بــراي اينكه ناز آنها را بخرد به تمرين ميرود، با آنها جلســه ميگذارد و از بركناري اعضاي هيات مديره ميگويد تا شايد آقايان قدري نرم شــوند. آخر كجاي تاريخ باشگاه اســتقلال در ياد داريم كه بازيكنان 5 روز تمرين نكرده باشــند، اين همه بيانيه نوشته باشند اما از سوي مديرعامل باشگاه هيچ واكنشي نشان داده نشود؟ آيا در اين شرايط ميتوان اميدي به آينده باشگاه استقلال داشت؟

آيا از اين به بعد سنگ روي سنگ بند خواهد بود؟ شايد اين تمرين نكردنها به زعم مديرعامل باشگاه اســتقلال اتفاق ناگواري نباشد و در عمل هم ببينيم كه اســتقلال بدون تمرين برد ديگري در كارنامه خود نوشت و سايپا را بدون تمرين برد اما آيا ميتوان اين برد را ملاكي برای چشمپوشی از بینظمیها دانست؟

در ماجراهاي اخير بايد تعارف را كنار گذاشت و بــه كانون واقعيت زد. آنجا كــه نبايد تحت هر شرايطي تمرين تعطيل ميشد و بازيكنان به خود اجــازه ميدانند برخلاف مفاد قرارداد عمل كنند. شايد هم لازم بود قدري منصوريان از خود شدت عمل بيشتري به خرج ميداد تا نظم درون تيمش به هم نريزد.

علي فتحا...زاده، مديرعامل ســابق باشــگاه اســتقلال كه قهرمانيهاي بسياري را براي اين باشگاه به دست آورده و بيشك موفقترين مدير ورزشي تاريخ ورزش ايران محســوب ميشــود به شدت از شــنيدن خبر اعتصاب بازيكنان اســتقلال ناراحت اســت. فتحا...زاده ميگويــد: «هرگز موافق اين رفتارها نيســتم. بازيكن اســتقلال بايد در هر شــرايطي شــأن باشــگاه را بداند. اينجا استقلال است و در هر حــال بازيكن بايد مطيع باشــد. آن روزها هم كه من مدير بودم دســت ما تنگ بود اما كمتر چنين اتفاقي رخ داد و لازم ميدانم از لطف اين عزيزان كه شــرايط را درك كردند تشكر كنم. حقيقتا بگويم كه در اين ســالها هيچ بازيكني من را اذيت نكرد چون رابطه ما صميمي بود.»

مديرعامل ســابق اســتقلال درباره اينكه افتخاري مقابل چشــم بازيكنان استقلال گفته اعضاي هيات مديره را تغيير ميدهد گفت: «وقتي من مديرعامل بودم گاهي اوقات پاداش بازيكنان ديدار با مديرعامل و عضو هيات مديره بود. يادم هست يك سال تيم فوتسال استقلال با نتيجه عالي پرسپوليس را شكست داده بود و پاداش بچههاي تيم اين شــد كه به ديدار رييس هيات مديره بروند. پس شــأن هيات مديره باشگاهي مثل استقلال بسيار بالاست. البته هيات مديره هم بايد شــأن خود را حفظ كند و درباره مسائل ريز وارد نشود. وقتي هر دو طرف بخواهند از جايگاه خودشــان عبور كننــد چنين اتفاقاتي رخ ميدهد. من حقيقتا از اتفاقات رخ داده در باشــگاه اســتقلال ناراحتم. هر كسي بايد در جايگاه خودش از ديگري حمايت كند. اينها يك خانواده هستند و اركان باشگاه محسوب ميشوند.»

فتــحا...زاده در حالي كه از رفتــار زماني انتقاد كرد نقش وزير ورزش را در حل مشكلات اســتقلال مهم دانست: «من به رفتار زماني انتقاد دارم اما اين درست نيست كه از سوي بازيكنان اين رفتار با عضو هيات مديره صورت بگيرد. اگر ايرادي هســت وزير ورزش بايد ورود كند نه بازيكن. اين رفتارها در شــأن استقلال نيســت. همه بايد در يك راســتا و براي كسب موفقيت اســتقلال و قهرماني اين تيم براي شــادي دل هــواداران گام برداريم و اين حرفهــا كام هوادار را تلــخ ميكند. من اينجا در روزهاي آخر ســال 95، اين را با قاطعيت تمام ميگويم كه قطعا اســتقلال ســتاره سوم را ميگيرد فرقــي نميكند با من يا فرد ديگري. من اطمينان دارم اســتقلال ســتاره ســوم را ميگيرد و بهتر اســت به هواداران انرژي مثبت بدهيــم تا آنها را ناراحت نكنيم.»

مديرعامل سابق اســتقلال درباره اينكه افتخاري گفته است 5 ميليارد بدهي در زمان گذشــته را پرداخت كرده اســت گفت: «بايد با آمار صحبت كنيم. همه ميگويند پرداخت كرديم بعدش معلوم نميشود چقدر پرداخت شــد. من 200 هزار دلار براي ســاموئل پول گذاشــته بودم و كنفدراسيون ميتواند شــهادت بدهد. 400 هزار دلار هــم الان گرفتند. پس 2 ميليارد و 400 گذاشتيم و رفتيم. اگر آمار را درست بدهيم سوءتفاهم پيش نميآيد.»

فتحا...زاده از اينكه ميبيند پرســپوليس پس از 10 ســال در آســتانه قهرماني است، ابراز خوشحالي كرد: «پرســپوليس با مديريت برانكو امسال تيم خوبي بود. خوشحالم پرسپوليس پس از 10 سال ميتواند قهرمان شود. البتــه الان كه من در زمين نيســتم كري نميخوانم و اگر برگشــتم براي پرسپوليسيها كري ميخوانم.»

شاید این تمرین نکردنها به زعم مدیرعامل باشگاه استقلال اتفاق ناگواري نباشد و در عمل هم ببینیم که استقلال بدون تمرین برد دیگري در کارنامه خود نوشت و سایپا را بدون تمرین برد اما آیا ميتوان این برد را ملاکي برای چشمپوشی از بینظمیها دانست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.