عليرضااكبرپور:هياتمديرهدخالتنكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

با اســتقلال تمرين كرد و منصوريان به احتمال فراوان او را در بازي روز دوشنبه در فهرست تيمش قرار ميدهد.

مدافــع ارمنســتاني اســتقلال در هفتههايي كــه وريا غفوري مصدوم بود، در پســت دفاع راســت به ميدان رفت و نمايش بســيار خوبي هم داشــت اما مصدوميــت بدموقع ايــن بازيكن را از تركيب اصلي دور كرد.

البته بعيد اســت بــه دليل هفتهها دوري اين بازيكن از بازيها و تمرين در فهرست 18 نفره منصوريان در بازي فردا مقابل لكوموتيو قرار بگيرد. برابر ســايپا به مــرز 400 بازي با گل زده رسيدند.

آبي پوشان اولين تيم در ليگ برتر هستند كه به مرز 400 بازي با گل زده رســيدند و از اين نظر از ساير تيمهاي ليگ برتر پيش هستند.

در فصــل جــاري مهاجمــان اســتقلال خــوب كار كردهانــد و توانستند اين تيم را به ركوردي خاص برسانند.

روز پنجشــنبه مديرعامل استقلال در رختكن حضور يافت بلكه بتواند بازيكنانش را مجاب به تمرين كنــد كه در نهايت هم اين اتفــاق نيفتاد اما مديرعامل اســتقلال عــلاوه بر اينكه بــه بازيكنانــش وعده داد كه تا روز شــنبه بخشــي از مطالبات شان را پرداخــت خواهــد كــرد، صحبتهاي

اين روزها در ميان اســتقلاليها شكاف ايجاد شــده اســت و به نظر ميرســد هيچ همدلي بين كادر فني و مســوولان استقلال نيست. اكبرپور بازيكن سابق استقلال در مورد اين اختلافات اظهارنظر ميكند: «من حق را به بازيكنان ميدهم. اعضاي هيات مديره كه نبايــد با بازيكنان جر و بحــث كنند. اعضاي هيات مديره بايد به مســائل كلان مديريتي باشگاه رســيدگي كنند، نه اينكه با بازيكنان درگير شوند. درگيريهاي اخير قطعاً ميتواند اســتقلال را به حاشيه ببرد»، اكبرپور با بيان اين جمله ميگويد: «مــا هم زماني كه بازي ميكرديم، اســتقلال هيات مديره داشت اما كسي در كارمان دخالت نميكرد».

پيشكسوت اســتقلال در ادامه ميگويد: «بازيكنان در حال حاضر بهدليل فشــردگي مسابقات و همچنين مسائل مالي تحت فشار قرار دارند. باشــگاه بايد آرامــش را براي آنها فراهم كند. بازيكنان اســتقلال نبايد دغدغه ذهني داشته باشــند.»اكبرپور در مورد بازي آســيايي اين تيم ميگويد:«استقلال در آسيا دنبال ســتاره سوم اســت و در ليگ برتر هم شــانس كسب ســهميه دارد. در اين شرايط اعضاي هيات مديره بايد به تيم آرامش بدهد، ولي متأســفانه برخي افراد در باشگاه دوست ندارند اســتقلال نتيجه بگيرد. اين حاشيهها باعث ميشود كه تيم ضربه بخورد و دود اين مشكلات به چشم هواداران ميرود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.