استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

شــاید این آخرین بار باشــد که بازیکنان اســتقلال تمرینها را تحریم ميکنند و شــاید هم با این شــیوه مدیریت باز هم شــاهد تحریــم تمرینهاي اســتقلال باشــیم. فعلا که افتخاري پشــت بازیکنان اســتقلال در آمده و همه کاســه کوزهها را ســر اعضاي هیات مدیره شکســته و براي خود هیچ تقصیري در این ماجرا قایل نیســت. مدیرعامل باشــگاه اســتقلال کاملا پشــت بازیکناني اســت که طبق آنچه در بند قراردادهايشــان نوشــته شده حــق غیبت در تمرینهــا را بدون اجازه نداشــتهاند. او دســت به حمایــت از بازیکناني زده کــه بر خلاف نظم حرکــت کردهاند. شــاید افتخاري هم از ایــن ميترســد که بازیکنان اســتقلال به زودي علیــهاش مصاحبه کننــد. مصاحبهاي که وعدهاش هم داده شــده... در اســتقلال چه خبر اســت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.