محسن كريمي بازي ميكند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

محســن كريمي مهاجم ســرعتي استقلال در بازي با لكوموتيو در تركيب اصلي قرار ميگيــرد؟ كريمي در ابتداي نيمفصــل دوم مورد غضــب منصوريان قــرار گرفــت. دليل غضــب منصوريان هم كاملا واضح بود. محســن از ســوي تيمهاي خارجي پيشــنهاد داشــت اما قبــل از اينكه منصوريــان را در جريان قرار دهد، اين ماجرا به رسانهها كشيده شد. سرمربي اســتقلال هم به شدت از مهاجم جوان تيمش ناراحت شــد و او را بــه نيمكت انتقال داد. محســن كريمي براي هفتههاي متوالي نيمكتنشين بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.