مگويان به بازي با لكوموتيو ميرسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مدافع ارمني استقلال ديروز به طور كامــل تمرين كرد و بنابراين مشــكلي براي بــازي با لكوموتيو در هفته ســوم ليگ قهرمانان آسيا نخواهد داشت و اين ميتواند بهترين خبر براي منصوريان در آستانه بازي حساس تيمش باشد.

هراير مگويــان كه مدتها به دليل آســيبديدگي بازيهاي استقلال را از دســت داده بود، در حال حاضر به مرز آمادگي كامل رسيده است و با مدافعان اين تيم براي حضــور در تركيب اصلي رقابت خواهد كرد.

مگويان روز گذشــته به طور كامل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.