گلهاي استقلال به 400 رسيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

تيم اســتقلال بــا گل زدن برابر ســايپا در هفته بيست و چهارم ليگ برتر، آمار بازيهاي خود در ليگ برتر كه در آن موفق به گلزني شــده بود را به عدد 400 رساند.

تيم اســتقلال در هفته بيســت و چهــارم رقابتهــاي ليــگ برتر در ورزشــگاه آزادي مقابــل ســايپا قرار گرفت و اين تيــم را با دو گل مغلوب كرد كــه به لطف ايــن دو گل تعداد گلهاي زدهاش را به عدد 37 رسانده تا بهترين خــط حمله ليگ برتر را در اختيار داشته باشد.

اما اين بازي يــك ويژگي خاص ديگر هم براي آبي پوشان داشت.

در واقع در اين بازي چهارصدمين گل اســتقلال در تاريــخ ليگ برتر به ثبت رسيد.

آبيپوشــان پيش از آن در 399 بــازي گلزني كرده بودنــد و با گلزني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.