استقلال استارت زد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بازيكنــان اســتقلال كه بــه دليل پرداخت نشدن مطالباتشان و همچنين اظهارات حســن زماني، عضو هيات مديره باشگاهاســتقلال تمرينات را تحريم كرده بودنــد، از ديروز در مراحل آمادهســازي شــركت كردند. قراربــود تمرين ديروزاز ساعت 12 در زمين شــماره دو ورزشگاه آزادي برگزار شــود امــا به علــت آناليز بازيهاي لكوموتيو ايــن تمرين با تأخير انجام شــد. بازيكنان پــس از چند دقيقه دويــدن كاربا توپ راانجام داده و ســپس به مرور به كارهاي تاكتيكــي پرداختند. اســتقلالاز ســاعت 19 دوشــنبه هفته جاري در ســومين بــازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا پذيراي تيم لكوموتيو ازبكستان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.