نظري: مثل يك قهرمان بازي نكرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مصطفي نظــري دروازهبــان تيم فوتسال تأسيسات دريايي درباره پايان ليگ برتر 95 با قهرماني گيتي پســند ميگويد: «5 تيم كه تأسيسات دريايي هــم جزو آنها بود، براي كســب عنوان قهرمانــي ميجنگيدنــد و در كل يك ليگ قوي را شاهد بوديم».

او مدعي اســت كــه تيمش نقاط ضعفي هم داشته اســت: «تيم ما مثل يــك قهرمان بازي نكرد كه قطعاً ضعف از ســمت بازيكنان بوده اســت. بايد از مديران و هواداران تيم عذرخواهي كنيم و نويد يك تيم قدرتمند در سال آينده را بدهيم.من، وحيد شمســايي و مجيد رييسي هميشــه در هر تيمي كه بازي ميكرديم، در كورس قهرماني بوديم اما در فصلي كه به پايان رسيد ما بخصوص در هفتههاي پاياني نتوانستيم در جمع مدعيان باشيم. حتي وقتي پدرم از من پرسيد چندم شديد و من گفتم پنجم، با كنايه به من گفت «پنجم شــدنت را نديده بوديم كه ديديم» و اين براي من بد است ».

نظــري در چنــد بازي بــه دليل مصدوميــت حضور نداشــت: «در چند بازي اخير كــه از ناحيه مچ پا مصدوم شــدم، وحيد ســيفان جاي من را در دروازه گرفت و خيلي خوب دروازهباني كرد ».

دروازهبان تيم فوتســال تأسيسات

يوسفي: خوشحالم سال را با پيروزي به پايان برديم محســنيوســفي رسانديم.»محسنيوسفي هافبــكمهاجــمپديده دررابطــهبــااينكهگلش مشهدكهاينروزهاخيلي يكيازبهتريــنگلهاي خوبكارميكندودرهر هفتهشــد،ادامهميدهد: 3بازياخيــرتيمشگل «گلمــنازنظرتاكتيكي زد،وقتيدربازيباپيكان بهترينبودامــاهمانطور تعويضشد،اعتراضكردو كهمــردمرايدادند،من ناراحتيخودرانشانداد. همميگويمگلســروش اينمســالهباواكنشرضا رفيعيجزوگلهايزيباي مهاجريســرمربيپديده هفتهگذشتهبود.البتههر مواجهشداماطولينكشيد دوگلزيبــابــوداماخب كه يوســفي اعتراف كرد اشــتباه كرده. هافبك قرعه به نام سروش رفيعي افتاد.» پديده دربــاره پيروزي مقابل پيــكان ميگويد: يوســفي درباره تعطيــلات طولانيمدت «بازي هر دو تيم عالي بود، هم ما و هم پيكانيها ليگ هم ميگويد: «كاري نميشــود كرد چون با تمــام وجودمان براي باز كردن دروازه يكديگر يكســري تيمها در جام باشــگاهها هستند و تمام تلاشمان را كرديم كه خدا را شــكر پيروز بايد به آنها احترام گذاشــت و برايشان آرزوي ايــن نبرد ما بوديم. با كســب اين 3 امتياز ديگر موفقيت كرد اما خب بعد از اين تعطيلات مثل خيالمان راحت شد و از انتهاي جدول كاملا جدا اين روزها كه بازيهاي پرفشــاري داشتيم در شديم. در اين بازي تيمي كه باهوشتر كار كرد ابتــدا بايد بازيهــا را ‪5 4،‬ روز يك بار برگزار توانست به 3 امتياز برسد. البته پايان سال براي كنيم اما بعد از يكي، دو هفته همه چيز به روال پديده خوشيمن بود و با پيروزي سال را به پايان قبل پيش خواهد رفت.» دريايــي درباره تيم آينــدهاش اينطور ميگويد: «هنوز هيچ چيزي براي آينده معلوم نيســت. خدا را شــكر مسوولان باشگاه تأسيســات دريايي شايعه عدم تيــمداري در فصل آينــده را تكذيب كردنــد. اين را ميدانم كه تأسيســات دريايي ســال بعد براي قهرماني بسته ميشود.»

نظــري قهرماني را شايســته تيم گيتيپســند ميدانــد و بــراي ايــن حرفش دليل هــم دارد: «قهرماني حق گيتيپسند بود. اين تيم ‪2۶ 25،‬ هفته در صدر جدول قرار داشت. گيتيپسند از بازيكنــان و كادر فنــي خوبي بهره ميبرد و بايد قهرمان ميشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.