محمودزاده: با بازيكنان برخورد ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

20 گل محمد عباسزاده )نساجي مازندران( 10 گل اكبر صغيري )گل گهر ســيرجان( • سهيل حقشناس )ســپيدرود رشت( • مهدي قائدي )ايرانجوان بوشهر( • حميد كاظمي )خونه به خونه( 8 گل اميــر مير بزرگي)اكســين البرز( • مهدي دغاغلــه )مس كرمان( • مهــرداد آوخ )گلگهر سيرجان( 7 گل آرمان رمضاني)مس رفسنجان( • بابا محمدي )پارس جنوبي جم( 6 گل سعيد واسعي)بادران تهران( • حميد گلزاري)گل گهر سيرجان( • حجت اسلامي )ايرانجوان بوشهر(

اوضاع اســتقلال اهواز از خوب نبودن گذشــته و در مــورد اين تيم بايد گفت شــرايط اســفناك است. اين تيم كه ســقوطش به دسته دو مسجل شــده از ابتداي فصل درگير ماجراهاي عجيبي شد كه واقعا قابل تامل است كه چرا هيچ نهاد و ارگاني حاضر نشــد براي حل مشكلات اين تيم ورود كنــد. به تازگي هم برخي از بازيكنان اين تيم خيلي خودجوش و بــدون اجازه از ســرمربي تيم در تمرينات شــركت نميكنند. جالب اينجاســت كه هنوز ۶ هفته از ليگ باقي مانده و تيمهاي مقابل استقلال اهواز شايد شانس قهرماني يا سقوط داشته باشند. حضور نداشتن برخي بازيكنان در تمرين شائبههاي زيادي ايجاد كرده كه حتي صداي سرمربي خود اين تيم را در آورده و اين سوال را ايجاد ميكند كه آيا حواس كميته اخلاق و انضباطي فدراسيون به اين مسائل هســت؟ فريبرز محمودزاده مسوول برگزاري مسابقات ليگ يك در مــورد اتفاق پيش آمده ميگويد: «با توجــه به حساســيت بازيهاي ليــگ بخصوص بــازي ايــن هفته اســتقلال اهواز با گلگهر سيرجان اين موضــوع را حتماً از مســوولان باشــگاه اهوازي پيگيــري ميكنم و بدانيــد مــا با بازيكنان و باشــگاه خاطي طبق قانون برخورد ميكنيم. اين تيم بازي حساســي دارد و اين صحبتها ليگ را به هم ميريزد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.