مهاجري: يوسفي را دوست دارم اما كارش را تاييد نميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پدیده اگرچه نیمفصل دوم را خوب شــروع نکرد اما در 3 بازي اخیر خود به پیروزي رسید تا سال 95 را بــه خوبي به پایان ببرد. رضا مهاجري ســرمربي پدیده مشهد، درباره شــرایط تیمــش، بازي با پیکان، حركت محسن یوسفي و... توضیح ميدهد.

چه كار كردید پدیده از این رو به آن رو شد؟

خــدا را شــكر در آرامــش كار كرديم و همدل شــديم. مــن اميدوارم روزهاي خوب ما در ســال جديد ادامه داشته باشــد و به نظرم نتايج بدي كه گرفتيم باعث شــد به ما بربخورد. حالا هم بايد آن نتايج را جبران كنيم.

پیکان تیمي نبــود كه به این راحتي در خانه شکست بخورد.

به نظرم اين دومين باخت پيكان در نيمفصــل دوم بود. ما ميدانســتيم بازي ســختي در شــهر قدس داريم و فعل خواســتن را رعايت كرديم. اتفاقا روز خوب مجتبي روشنگر بود و با چند واكنش عالي باعث شد ما گل دوم را هم بزنيم و برنده بازي شويم.

نگاهتــان به 6 هفتــه پایاني چیست؟

هر ۶ بازي ارزشــمند اســت. ما روزهاي خيلي خوبي را از دست داديم و حالا آمدهايــم كه جبران كنيم. بردن گســترش، پيكان در تهــران و نفت در آبادان كارهاي بزرگي بود كه ما به اين كارهــا در ادامه نياز داريم و بايد دوباره آن را تكرار كنيم.

امســال كدام بازیکن شــما را كمــي اذیت كــرد؟ منظورمان شیطنت است.

محسن يوسفي )با خنده( چون او بزرگتر تيم اســت البتــه انصافا او را خيلي دوست دارم.

ظاهرا به خاطر كاري كه كرده، عذرخواهي انجام داد؟

من كار يوسفي را تاييد نميكنم و خودش ميداند روي اصولم هســتم ولي من هم فوتباليست بودم و ميدانم ممكن اســت بازيكن تحت فشار باشد. همه بازيكنان بايد بدانند براي موفقيت يــك تيم همه تــلاش ميكنند و نبايد قداستها زير سوال برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.