دهنوي: اشتباه كردم و از داور عذرخواهي ميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قاسم دهنوي هافبك صبــاي قم كــه در پايان بــازي با گســترش فولاد با داور بازي درگير شــد و در نهايــت كارت قرمز دريافت كــرد، درباره اين اتفــاق ميگويــد: «داور وقتي خطــا را اعلام كرد اصلا به مــن كارتي نداد و اشــتباه خــودم بــراي اعتراض كردن موجب شد اخطار بگيرم؛ بعد از آن متاسفانه در حال رفتن بودم كه ناخواسته دستم به كارت زرد برخورد كرد و به زميــن افتاد؛ وقتي هــم كارت روي زمين بود اشتباه بدي كردم كه آن را با پا زدم؛ قســم ميخورم نفهميدم چطور شد آن حركت را كردم و آن اتفاق كاملا ناخواســته بود. بعد از بازي خيلــي ناراحت بودم و به خاطر همين به اتــاق داوران رفتم. از روحا... شــريفي داور اين مســابقه معذرتخواهي كردم. وقتي صحنه را ديدم، تازه فهميدم چه اشــتباهي كردم. تمام اين اتفاقات در يك لحظه رخ داد و دقيقه 90 بازي بود. من فشــار زيادي را تحمل ميكردم و به خاطر همين مساله خسته بودم و درد داشتم. ضربهاي در طول بــازي به من خورده بــود و مصدوميتــي هم داشتم.»

هافبــك صبــاي قم درباره اينكه مرفاوي گفته كار او را تاييد نميكند، ادامه ميدهد: «آقاصمد به خاطر كارت گرفتن من اين موضوع را نگفته و به خاطر حركت بعد از اخراجم گفته. از همين جــا از كادرفني صبــا معذرتخواهي ميكنم. مرفاوي حتي به من گفت وقتي اخراج شــدي، زودتــر بيرون برو. بچهها همه ديدند و شــاهد هستند كه من كوچكترين حرفي به داور نزدم. با توجه به اينكه نزديك عيد هستيم، اميدوارم در اين ايام مرا ببخشــند. بار اولي است كه من از كوره در ميروم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.