طاهري: تيمهاي انتهاي جدولي دست و پا بسته نبودند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد طاهري مليپوش تيم شهروند ساري در باره كيفيت ليگي كه با قهرماني گيتي پســند به پايــان رســيد اينطور ميگويد: «ابتدا بــه كادرفني، بازيكنان و مديريت تيم گيتيپسند تبريك ميگويم كه موفق شــدند بــه قهرماني برســند. تيمهاي دبيري، حفاري و مس ســونگون هم ميتوانستند با يك لغزش صدرنشين قهرمان شــوند و همين باعث شــد ليگ جذابي داشته باشيم.در اين فصل تيمهاي انتهاي جدول هم دست و پا بسته نبودند و در برخي مواقع موفق شدند نتايج خوبي به دست بياورند. به طور كلي ليگ خوب و پويايي داشتيم و به همين دليل قهرمان در آخرين روز مشخص شد.»

او دربــاره تيــم آينــدهاش اينطور ميگويد: «قرارداد من با باشــگاه يكساله بــود. در اين فصــل در دو مقطع مصدوم شــدم و جا دارد از باشــگاه، بازيكنان و تماشــاگران تشــكر كنم كه پشــت من بودند. هنوز صحبتي براي تمديد قراردادم نكردهام. ليگ تازه تمام شده و ميخواهم دو هفته دور از فوتســال باشم. فعلاً هيچ چيز مشــخص نيست. در حال حاضر فكر و ذكرم اين اســت كه زودتر تمريناتم را آغاز كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.