مسگر ساروي: مسوولان استاني از حمايت يك تيم خاص خودداري كنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين مسگرساروي سرمربي تيم فوتبال نساجي قائمشهر در مورد بازي ايــن هفته تيمش مقابــل خونه به خونه بابل ميگويد:«فردا يك بازي بســيار ســخت و حســاس و پاياپاي با تيم خونه به خونه داريم و ميتوان اين بازي را شهرآورد اســتان مازندران ناميد و اميدوارم بتوانيم در اين بازي نتيجه لازم را كســب كنيم و بازي خوبي به نمايش بگذاريم كه تماشاگران از اين بازي لذت ببرند.تيــم ما در اين بازي بهعنوان ميهمــان در زمين خونه به خونه به ميدان ميرود. شــرايط روحي تيم ما با توجه به اينكه هفته قبل توانستيم در خارج از خانه تيم خوب ملوان بندرانزلي را شكست بدهيم خوب است. انشاءا... بتوانيم در اين بازي همانند بازي قبل 3 امتياز لازم را كسب كنيم چون هر بازي حكم فينال را براي ما دارد.»مسگرســاروي دربــاره محروميت عباس زاده ميگويد: «قرار شــده ظرف دو روز آينده جلســهاي در كميته انضباطي تهران با حضور مســوولان باشگاه برگزار شــده تا وضعيت اين بازيكن مشخص شود، اميدوارم وضعيت اين بازيكن تا قبل از اين بازي مشــخص شود و عباسزاده بتواند تيم ما را در بازي با خونه به خونه همراهي كند.» او درباره حواشي بازي هفته قبل با ملوان بندر انزلي اينطور ميگويد: «من در اين رابطه صحبت خاصي ندارم و فقط پيرامون مسائل فني صحبت ميكنم و شما ميتوانيد از مدير باشگاه سوال كنيد و در آخر هم توصيهاي به تماشــاگران و مسوولان استاني مازندران دارم. من از تماشاگران هر دو تيم ميخواهم با توجه به اينكه هر دو تيم از يك استان هســتند از هر گونه حواشــي، توهين و رفتارهاي غيرفوتبالي و كجفكريهاي فوتبالي فاصله بگيرند و به حساســيت اين بازي دامــن نزنند كه اين بازي در ســلامت و آرامش برگزار شود. من توصيهاي هم به مسوولان استان دارم كه از حمايت يك تيم خاص خودداري كنند و هر دو تيم را در يك سطح ببينند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.