دانشگر: ميتوانيم سوم يا چهارم شويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد دانشــگر مدافع نفت تهران كه بازي با پرســپوليس را به دليل محروميت از دســت داد در بازي بــا ذوبآهن خيلي خوب كار كرد اما معتقد است بدنهايشان به دليل حضور نداشتنشــان در تمرينات در دقايق پاياني افت كرد و به همين دليل ذوبآهن گل تســاوي را به ثمر رســاند: «بازي مقابل ذوبآهن يك بازي ۶ امتيازي بود و اختلاف امتيازات دو تيم كم بود، هر كس برنده اين بازي ميشد در رتبه چهارم جدول قــرار ميگرفت كه تقســيم امتياز به تثبيت جايگاه ذوبيهــا كمك كرد. ما خيلي خــوب بازي را شــروع و خوب كار كرديم. از فضاهاي ذوبآهن براي گل زدن استفاده كرديم و بيشتر فشارها از سوي ما روي دروازه آنها ايجاد شــد اما چون ما در هفتههاي گذشته با مشكلات مالي مواجه بوديــم و 3، 4 روزي تمرين نكرده بوديم از هميــن رو از دقيقه ۶0، ۷0 بدنهايمان كمي افت كرد و ذوبآهن از موضوع بهره برد و به گل رســيد. معتقدم مستحق سه امتياز اين بازي و برد بوديم».

دانشــگر با اشاره به مشــكل مالي تيمش ادامه ميدهــد: «اگر پولهاي ما پيش از سال جديد پرداخت و مشكلات مالي برطرف شــود قطعــا در تعطيلات چند هفتهاي بــا تمريناتي كه كادرفني مدنظر دارد ميتوانيم به روزهاي خوبمان برگرديم و در رتبه سوم يا چهارم جدول قرار بگيريم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.