قاضي: در دو هفته پاياني فقط جسم ما در ليگ حاضر بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود قاضي ســرمربي دانشــگاه آزاد درباره شكســت تيمش در هفتــه آخر فصل ميگويد: «قبل از بازي با تيم قزوين مشخص شده بود كه تيم ما سقوط كرده است و ديگر كسب جايگاه و كســب امتياز خيلي براي ما اهميت نداشــت. اين مورد شرايط را براي ما ســخت كرده بود و از لحــاظ روحي و رواني در شــرايط خوبي قرار نداشتيم. جمع و جور كردن اين شرايط بســيار سخت بود. در اين بازي هم ابتدا عقب افتاديم و سپس بازيكنان رو بــه كارهــاي انتحاري آوردنــد و بعد هم پاورپلــي كرديم كه در اين سيســتم هم گل زديــم و هم گل خورديــم. در نهايت در اين بازي شكست خورديم. در واقع اين بازي براي ما اهميتي نداشــت و انگيزهاي براي ما باقي نمانده بود.» او درباره سقوط تيمش ميگويد: «تيم ما در اول فصل خيلي دير بســته شــد و نتوانستيم مهرههاي كارآمدي جذب كنيم. نيم فصل اول را خيلي بد نتيجه گرفتيم و نيم فصــل دوم را هم كه چندين بازي را با باخت شــروع كرديم، تا اينكه بنده مسووليت فني تيــم را بر عهده گرفتم. جمــع و جور كردن اين تيم با اين شــرايط واقعا سخت ميشود و برگرداندن تيم به شــرايط ليگ خيلي دور از دسترس است. بنده تمام سعي و تلاش خودم را به كار گرفتم. ما بازي خوبي برابر تاسيسات و ســاير تيمها داشتيم. گيتيپسند را متوقف كرديم و شهروند ساري را برديم اما شرايط به گونهاي رقم نخورد كه بتوانيم شايستگيهاي تيم خود را به نمايش بگذاريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.