اهدای جام نايب قهرماني توسط رييس فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سالن صدراي تبريز مملو از علاقهمندان به تيم فوتسال دبيري تبريز بود كه به همراه خانواده هايشــان آمده بودند تا در جشــن هجدهمين سالگرد تاسيس مدرسه فوتبال دبيري تبريــز و اوليــن آكادمي تخصصي فوتســال ايران در تبريز حضور يافته و در كنار اهالي فوتبال شاهد اين مراسم باشكوه باشــند.در اين مراسم همچنين از بازيكنان و كادرفنــي تيم فوتســال دبيري تبريز كه چنــد روز پيش به مقام نايب قهرماني ليگ فوتسال رسيده بود تجليل شد.

در مراســمي كــه از ســوي باشــگاه دبيري ترتيب داده شــده بــود مهدي تاج رييس فدراســيون فوتبال، حسين شمس عضــو هياترييســه فدراســيون فوتبال، صادق درودگر پيشكســوت فوتسال، جواد ششــگلاني رييس هيات فوتبال اســتان، جمشــيد نظمي مديركل ورزش و جوانان اســتان، عليرضــا رحيمي مديــركل امور ســلامت استان، رســول خطيبي سرمربي سابق ماشينســازي و تراكتورسازي، پرويز هادي پهلوان كشــور، دكتر نجفي شهردار تبريز و همچنين ديگر اهالي فوتبال حضور داشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.