گرههاي باز نشدني تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬ محسن آذرينيا ‪Mohsen Azarinia‬

كســي نميداند چرا تراكتورسازي كه امسال مشغوليت آسيايي ندارد و از دو ماه و نيم پيش با رســيدن به فينال جام حذفي كارش را در آن جام نيز تا دهه ســوم ارديبهشت 1396 )زمان انجام ديدار نهايي( متوقف كرده اســت، چرا در تك جامي كه اين روزها در آن حاضر است، اينطور كم آورده و پيوسته امتيازات حساس را از دست ميدهد.

امير قلعهنويي در مسابقات يك ماه اخير ليگ برتر به جز يكي، دو مورد تقريبا تمامي نفراتش را در اختيار داشته ولي تساويهاي پياپي امتيازات حساس و سرنوشتســازي را سر بزنگاه از مشت قرمزهاي تبريزي بيرون كشيده است. مسالهاي كه برتري امتيازي پرسپوليس را بــر تراكتور در صدر جدول به 10 پوئن افزايش داده و اگر فيفا به داد تعقيبكنندگان سرخهاي تهراني نرسد و از پرسپوليس به خاطر دعواهاي بلاتكليف ماندهاش با مانوئل ژوزه امتيازاتي را كســر نكند يكي از يكطرفهترين قهرمانيهاي تاريخ 16 ساله اين مسابقات به نام تيم هماهنگ و چشمنواز تهراني نوشته خواهد شد.

یك تساوي «عصبي» دیگر

حاصل نبرد روز جمعه تراكتورســازي با فــولاد در اهواز چيزي بيش از يك تســاوي تــازه توأم با همان عصبيتهــاي معمول نبود و يــك بار ديگر مهدي كياني از زمين اخراج شــد تا دســتهاي ژنرال براي هفته بيســت و پنجم ليگ برتر كه نه «اين ور» ســال بلكه 11 و 12 فرورديــن 1396 برگزار ميگردد بستهتر شــود. در اين روز از محمد ابراهيمي و فرزاد حاتمي ديگر اســتوانههاي تهاجمي تراكتورســازي هم آبي گرم نشــد و كرار جاســم نيز نظر قلعهنويــي را تامين نكرد و به همين ســبب در 20 دقيقه آخر جايش را به لوسيانو ادينيو داد. همانطور كه حاتمي نيز به خاطر ايســتايي و كم ثمر بودنش در دقيقه 46 عوض شد و مهدي شريفي جوانتر آمد تا گرهگشايي كند كه البته نتوانست.

فرصتهاي از دست رفته

ســرمربي تراكتورسازي در حرفهاي پايان بازياش هم گرهي را نگشود و ضمن اعتراف به كمرنگ شدن فزاينده اميدهاي قهرمان تراكتورســازي گفت: «بازي بدي نبود اما بعد از 10 نفره شــدن ما حاكميت فــولاد فزونــي گرفت. تعــداد فرصتهاي گلزني زياد نبود ولي ما دو موقعيت داشتيم كه هر يك ميتوانستند سند برد ما را صادر كنند. شــايد توقف تازه ما بــه تواناييهاي فولاد برگردد كه تيم برنامهداري اســت ولي هر چه هســت از اين پس بايد بيشتر به حفظ رتبه دوميمان فكر كنيم تا مجوز آســيايي را از دست ندهيم ».

به این بازيها جام نميدهند

ژنــرال نگفت در روزي كــه از تركيب دلخواه و ثابت او اكثريت در ميدان حاضر بودند و ســعيد آقايي، محمد نوري و خالد شــفيعي هم پا به توپ شــدند چرا ايــن تيم فاقد فكــر و ابتكار لازم براي گشــودن دروازه رقيب نشــان داد. براي او متوقف كردن امثال اســماعيل شريفات و ساســان انصاري و گل نخوردن از آنها در اهواز شايد تعبيري از موفقيت باشد اما به اين بازيها و به اين ميزان امتيازات جام نميدهند.

بازي بــا فولاد چطــور بود، دو امتيــاز با ارزش هم از دســت تراكتورسازي رفت؟

در اين ديدار كاملا توپ و ميدان را در اختيار داشــتيم و واقعا خوب كار ميكرديــم، متاســفانه در دقايقي كه خيلي خوب بوديــم موفق به باز كردن دروازه حريف نشديم و هر چقدر پيش رفتيم فشــارها زياد شد و نتوانستيم از موقعيت هايمان استفاده كنيم.

به اين ترتيــب دو امتياز با ارزش را از دســت داديم كــه نبايد اين اتفاق ميافتاد. اگــر بخواهيــم همچنان در كورس باشــيم نبايد اينطور امتيازات را از دست بدهيم.

بــراي بازي بعــدي هم غايب خواهي بود، اخراجت درست بود؟

بايــد بگويم داور اشــتباه كرد، كارت اولــي كه در ايــن ديدار دريافت كردم، كاملا درســت بود اما باور كنيد كارت زرد دوم را هنوز هم نفهميدم چرا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.