خطر بياخب گهفتهوشوفچهيارمرليوگزرتو فركي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

مهمترين اتفاق هفتههاي اخير بردهايي است كه تيمهاي قعرنشين به دست ميآورند.

در هفتهاي كه گذشــت باز هم اين رويه ادامه داشت و ديديم كه حتي ماشينسازي هم به سومين پيروزي خود در فصل شانزدهم رسيد.

ســياه جامــگان و صبــاي قم هم بــه روند نباختنهــاي خود ادامه ميدهند. نتايجي كه بيش از همه موجب نگراني فيروز كريمي و حسين فركي شده است.

مربيانــي كه در هفتههــاي اخير روند پر فراز و نشــيبي داشــتهاند و اگر همين منوال ادامه يابد و تيمهاي فرودســت نيز به امتيازگيري ادامه دهند بعيد نيست كه در هفته پاياني آنها تيم سقوطكننده به دسته پايينتر لقب بگيرند.

با توجــه به اينكه امتيازهاي چشــمگيري تا پايان ليگ باقي مانده ايــن جابهجايي دور از ذهن نيســت و آقا فيروز و حسين آقا بايد فكري به حال خود كنند و از اين چالشهاي بزرگ خارج شــوند تا همچنان شــانس مربيگري در ليگ برتر را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.