ويسي: دوباره با قدرت برميگردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

عبدا... ويســي ســرمربي سپاهان از اواســط هفته گذشته در بيمارستان بستري است. ويســي ابتدا با تشخيص پزشكان مبني بر تشديد بيماري سنگ كليهاش به بيمارســتان سپاهان رفت اما چند روز بعد به بيمارســتان سيناي اصفهان منتقل شــد تا از ناحيه معده و روده تحت عمل جراحــي قرار بگيرد. اگرچه حال عمومي ســرمربي سپاهان خوب اســت امــا مراقبتهــاي بعد از عمل جراحي از ســوي پزشكان و كادر بيمارستان براي او همچنان ادامه دارد و به خاطر احتمال عفوني شدن ناحيه جراحي شده، ويســي ممنوعالملاقات اســت و در حال حاضــر نميتوان با او ديدار كرد. اين در حالي اســت كه طي روزهاي گذشــته بسياري از هواداران و پيشكسوتان ســپاهان براي ملاقات با ويسي راهي بيمارســتان شده تا براي دلگرمــي و حمايــت از ســرمربي تيم محبوب خود با او ديدار كنند.

عبدا... ويســي كه شــرايط خوبي دارد، در مــورد جراحــياش ميگويد: «متاســفانه هنوز شــكمم باز اســت و پزشــكان اعلام كردهاند احتمال عفوني شــدن وجود دارد و به همين دليل من را ممنوعالملاقات كردهاند.

البتــه جاي نگراني وجــود ندارد و امــروز قرار اســت پاســخ نهايي را پزشــكان معالج اعلام كننــد. در حال حاضر در ICU حضور دارم و شــرايط حضــور در ايــن بخش از بيمارســتان براي ملاقات بســيار ســخت است. از همه مــردم اصفهان بخصوص هواداران ســپاهان و پيشكســوتان خــوب اين تيم كه طي اين چنــد روز حضوري يا غيرحضــوري جوياي احوالم شــدند و پيامهايشان نشاندهنده نگراني آنها از وضعيتم بود تشكر و قدرداني ميكنم و اميدوارم دوباره هر چه زودتر بتوانم در خدمتشان باشم. در اين چند روز هم بسياري از هواداران و پيشكسوتان براي ملاقات آمدند كه به خاطر وضعيتم اين امر محقق نشد. ضمن تشكر دوباره بايد اعلام كنم راضي به زحمات آنها نيستم و دعاي خيرشان براي من كافي است.»

ويسي درباره بازگشتش به تمرينات ادامــه ميدهــد: «ســپاهانيها نگران نباشند و انشــاءا... به خواست خداوند خيلي زود دوباره بــا قدرت برميگردم تا تيــم را تحت هدايت قــرار دهم. از تــلاش بچهها هــم براي بــازي مقابل سياهجامگان مشهد قدرداني ميكنم و اميدوارم در رقابتهاي آينده با كســب حداكثري امتيازات بتوانيم يك بار ديگر دل مردم اصفهان را با موفقيتهايمان شاد كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.